Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ...ΡΗΣΕΙΣ...

ΑΧ ΡΕ ΜΠΑΓΑΣΑ-ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΕ ...ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΕΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.. ΤΟΥΣ ΡΑΣΣΟΦΟΡΟΥΣ ΠΛΑΣΙΕ ΣΟΥ; ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ; 

ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΗΣ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ...& των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών!

Από τα εν Ελλάδι τρεχαντήρια του δεν μπορούσε παρά να επισκεφθεί  προ ημερών ο κ.Βαρθολομαίος, και το Αγιον Όρος, παραδοσιακόν τιμάριον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
(εις πείσμα φυσικά της Αυτόνομης Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ...τάχα μου Πάσης Ελλάδος! )Πολλές οι παράτες με πολλές σημασίες του Παναγιοτάτου Κωνσταντινούπολης, στο περιβόλι της Παναγιάς, αλλά μάλλον δικό του περιβόλι και μπαχτσές. Ως γνωστόν το Αγιο Όρος -αν και αυτοδιοίκητον, ομνύει στον Οικονομικό Πατριάρχη τις εντολές του οποίου πιστά εκτελεί...καθέτως & υποτακτικώς.
Βεβαίως στα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανταρσία Μονής, στο Αγ.Όρος που για τον άλφα η βήτα λόγο δεν γουστάρει να είναι υποζύγιον του Πατριάρχη. Δεν μάθαμε αν ο
Παναγιότατος Βαρθολομαίος  έκανε κάποια ενέργεια και  με την εκχειλίζουσα σοφία του να τακτοποιήσει τη διένεξη , εκ της οποίας πηγάζουν ατυχώς πολλές ασκήμιες ...ορθόδοξες!
ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ! ΤΟΥ!
ΤΙ ΚΡΙΜΑ ! Αχ ρε μπαγάσα -ΛΕΒΕΝΤΗ Ναζωραίε... που τους βρήκες όλους αυτούς; 
Σε αγγελία;

Ωστόσο ο κ. Βαρθολομαίος  στην ομιλία του στο Πρωτάτο, υποστήριξε το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ του Αγίου Όρους ( που είναι κράτος εν ελληνικώ κράτει..) και κατ΄επέκταση υποστήριξε το Πατριαρχικό του Τιμάριο... (για να μη ξεχνιόμαστε...)
Τα επιχειρήματά του είναι σοβαρά και φυσικά τα στηρίζουμε. Αποσπασματικά λέγει τα εξής:


"Ἀναδιφῶντες εἰς τὰ πρακτικὰ τῶν συζητήσεων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης περὶ τοῦ πολιτικοῦ μέλλοντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συγκινούμεθα ἀπὸ τὸν παλμὸν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν πνευματικὴν ἀνάτασιν τῶν θεϊκῷ ἔρωτι ἀληθῶς πτερουμένων ἁπλοϊκῶν ἐκείνων μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι, διὰ τοῦ Ψηφίσματός των, διετράνωσαν τὴν ἐπιθυμίαν των ὅπως ὁ τόπος οὗτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους διατηρηθῇ ἡνωμένος μετὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ μὴ ὑπαχθῇ εἰς τὴν ἁρμοδιότητα ἄλλων πολιτικῶν σχηματισμῶν, ὡς ἐπεδίωκον οἱ τότε «ἰσχυροὶ τῆς γῆς». 
Διέβλεπον ὅτι ἡ πολιτειακὴ ὑπαγωγὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς νεοφανεῖς πολιτικοὺς σχηματισμοὺς θὰ ἐνεῖχε κινδύνους συνεχῶν πολιτικῶν ἀμφισβητήσεων, αἱ ὁποῖαι θὰ διετάρασσον τὴν εἰρήνην καὶ θὰ προεκάλουν διχοστασίας μεταξὺ τῶν μοναχῶν. Τὴν θέσιν αὐτῶν ταύτην ἐπηυλόγησεν ἡ Γερόντισσα τοῦ Τόπου τούτου Κυρία Θεοτόκος, ἐνώπιον καὶ ὑπὸ τὴν Χάριν καὶ Σκέπην τῆς ἁγίας Εἰκόνος Της, τῆς καὶ σήμερον προσκυνουμένης ὑπὸ πάντων ἡμῶν, τῆς θαυματουργοῦ λέγομεν Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ «Ἄξιόν ἐστιν», ὑφ᾿ ἣν καὶ ἐλήφθησαν αἱ ἱεραὶ καὶ ἱστορικαὶ ἐκεῖναι ἀποφάσεις. Καὶ οὕτω τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐνεσωματώθη ὁριστικῶς εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Κράτος, διατηρῆσαν ὅμως ἐν ταὐτῷ τὴν αὐτονομίαν του, τὸ πανάρχαιον πνευματικὸν καὶ κανονικὸν καθεστὼς αὐτοῦ καὶ πολλὰ ἀναφαίρετα προνόμια, τῶν ὁποίων, μετὰ λύπης καὶ ἀγωνίας παρακολουθοῦμεν ὅτι ἐπιδιώκεται σήμερον ἡ ἀφαίρεσις καὶ ἡ κατάργησις. 
Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ Ἅγιον Ὄρος, παρὰ τὰς ἐναλλαγὰς τῶν ἀνθρωπείων, ἀπήλαυσεν ἐπὶ ἑκατὸν ἔτη, ἀπολαμβάνει καὶ θὰ συνεχίσῃ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν πορείαν ἐσωτερικῆς εἰρήνης καὶ ἀπερισπάστου πνευματικῆς καλλιεργείας, μὴ ἀσχολούμενον μετὰ τοῦ κόσμου καὶ τῶν τοῦ κόσμου, μὲ τὴν λεγομένην «οἰκονομικήν» ἤ «ἐπενδυτικήν» ἤ «ἄλλην» ἀσφάλειαν, καθότι ἀσφάλεια καὶ πύργος ἰσχύος τοῦ τόπου τούτου εἶναι ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ ἀκοίμητος ἐν πρεσβείαις καὶ ἡ ἀμετάθετος ἐλπὶς ἐν προστασίαις, «ἡ πυλωρὸς καὶ σκέπη καὶ προστάτις» αὐτοῦ. 
Ἐὰν τὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος εἶχεν ὑπαχθῆ εἰς ἄλλο νεοφανὲς τι πολιτειακὸν καθεστώς, αἱ συζητήσεις διὰ τὸ κατάλληλον ἢ μὴ αὐτοῦ καὶ διὰ τὰς προτάσεις τῆς ἀλλαγῆς αὐτοῦ θὰ ἦσαν πολλαὶ καὶ θὰ ἀπέσπων τοὺς μοναχοὺς ἀπὸ τὰ κύρια αὐτῶν ἔργα: τὴν ἄσκησιν, τὴν προσευχήν, τὸ κομβοσχοῖνι, τὴν πτέρωσιν πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα. Θὰ ὡδήγουν ἐνίους ἐξ αὐτῶν τοὐλάχιστον εἰς τὸν «ἔρωτα τοῦ κόσμου τούτου». 
Τοῦτο σημαίνει, ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, ὅτι ἡ ὁποτεδήποτε τυχόν, ὑπὸ ἀνιδέων καί «χαλάσματα» μόνον καὶ σκοπιμότητας ὑπηρετούντων κατὰ καιροὺς διαθρυλουμένη ἀνακίνησις ζητήματος περὶ ἀλλαγῆς τοῦ πολιτειακοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἢ τροποποιήσεως τῶν «κεκτημένων» καὶ καταστατικῶς ἰσχυόντων, κοσμικὴ οὖσα κατὰ τὴν φύσιν αὐτῆς, εἶναι πάντοτε ἀνεπίκαιρος καὶ ἐπιβλαβής, διότι ὄχι μόνον ἀποσπᾷ ἀπὸ τὸν «θεῖον ἔρωτα» καὶ τὴν προσπάθειαν ἐπιτεύξεως τῆς σωτηρίας, ἀλλὰ εἰσάγει εἰς τὸν ἅγιον τοῦτον τόπον τῆς πνευματικῆς ἀσκήσεως ματαιοσχόλους διενέξεις καὶ ἀνακίνησιν ἐθνοφυλετικῶν διαφωνιῶν, πόρρω ἀπεχουσῶν τοῦ σκοποῦ τῆς μοναχικῆς βιοτῆς. "
Αν θέλετε περισσότερα πάτε στο>http://fanarion.blogspot.gr/2013/10/blog-post_17.html

Και για να μην έχετε αυταπάτες... γιατί η Εκκλησία σκαλώνει... διότι απλά ζευγαρώνει με την εξουσία.. Είναι χαρακτηριστική η φωτό πιο κάτω:  Ο Πατριάρχης περιχαρής φωτογραφίζεται με κρατικές αστυνομικές δυνάμεις ...του Αγίου ΄Ορους! Τι δουλειά έχουν αυτά τα καλά παιδία;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου