Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

Δεν θέλουμε να σκανδαλιστείτε..ΜΟΝΟ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ! Είναι κακό;

Η θρησκεία της αγάπης...κι άλλα ανέκδοτα!
ΑΧ ΜΩΡΕ ...ΣΠΟΥΔΑΙΕ ΦΙΛΑΡΑΚΟ
ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΚΥΛΕΥΟΥΝ
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΟΥ!
ΞΑΝΑΠΙΑΣΕ ΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ
ειδικά με τους κλόουν  ΔΗΘΕΝ
..ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΟΥ!
Ας είναι καλά οι πολιτικάντηδες…(Αγιος Κωνσταντίνος –άγιο να τον κάνει η τύφλα του)που επέβαλαν την Ορθοδοξία!
ΚΙ ΟΜΩΣ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΣ… ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΞΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ-ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ! 
(το πολέμησαν ζηλωτές Καλόγεροι με παλαβούς πολιτικούς-Αυτοκράτορες-, που όμως… και το συντήρησαν απεγνωσμένα σε μοναστήρια…)

Τα παρακάτω κείμενα κι ασφαλώς δεν είναι δικά μας. Τα παραθέτουμε προς σπουδήν των ελευθεροφρονούντων κι όχι προς χρήσιν των τραχανάδων ζηλωτών εκ του Ιερατειου ή κατηχητικών…! Διαβάστε και βγάλτε συμπεράσματα.Κανείς γνήσιος Έλλην ( ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ) δεν αντιμάχεται την σημερινή Εκκλησία. Αντίθετα τιμούν την ιστορία και την εκπληκτική δισχιλιετή παράδοσή της. Αλλά…Υπάρχει ένα μεγάλο.. ΑΛΛΑ! Σκούριασε πια το παραμύθιον! Οι λεγόμενες Θεολογικές σχολές είναι ΚΑΛΑΜΠΟΥΡ-ΜΑΧΤΣΕΣ… 

Υπάρχουν όμως σπουδαίοι Ιεράρχες, που μπορούν να βγάλουν την Ορθοδοξία από τις αναχρονιστικές σκουριές της! ΄Οπως οι .. α)Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, β) ο Λαυρίου Νικόλαος Χατζηνικολάου, εξ Έβρου πληζ.. κι άλλοι… Ας τολμήσουν κι ας παρατήσουν τις άγονες σιωπές τους! Άγιοι Πατέρες αλλάξαν οι Καιροί..Μήπως σας διέφυγε; ΄Η μπας και λασκάρετε κι εσείς για τη προσωπική βόλεψή σας;

Θα ήταν ειλικρινά θλιβερόν αν έτσι συλλογάστε…Άγιοι ...Εγκόσμιοι Πατέρες της πλάκας! Τομαρίστικα! Ο Χριστός ήταν ένας πολύ λεβέντης άνθρωπος-Θεάνθρωπος αν τον θέλετε- Κατάφερε,αυτός ο ταπεινός γυρολόγος –άφραγκος, και πένης σταθερά- να μεταφέρει στους τσομπαναραίους της Ιουδαίας τις αρχές και διδαχές των Αρχαίων Ελλήνων…που πρώτοι και οι μόνοι που ομίλησαν για τις αξίες της επιγείου ζωής..τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου! … ως γνωστόν! ..Αν και κάνετε πως το αγνοείτε..εν θεϊκή σοφία. Στηλιάρι που θέλετε...έτσι; ( between us...)

ΟΥΔΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΛΑΟΣ, πλην Ελλήνων, ΕΠΙ ΓΗΣ δεν διακήρυξε τις χριστότητες του υπέρτατου Χριστού!! Κατανοητόν αυτό; 
Ο θαυμάσιος όμως  Ιησούς Χριστός ,έρχεται ΔΕΥΤΕΡΟΣ και καταϊδρωμένος!...Δεύτερος ένας Θεός; 
Δεν έχετε παρά να διαβάσετε ...τα ρεπορταζ... των Ευαγγελιστών ... Γιατί οι Άγιοι αυτοί γραφιάδες (αν ήσαν αυτοί...βέβαια)της ιστορίας του Μεγάλου Ιησού... ήσαν απλοί ...ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ! Τίποτε περισσότερο,ούτε και λιγότερο. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΕ ΑΠΑΝΤΩΝ ..ο αρχιρεπόρτερ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ! Νοητόν; Χωρίς αυτόν..πάπαλα η νέα Θρησκεία και δη της Ορθοδοξίας!
 Και λάθη εμείς...δεν κάνουμε  ...by the way...Να το θυμόσαστε! 

Oπως θα λέγαμε στην απλοελληνική!  Οι πάντες μετά τους Αρχαίους Ελληνες -είναι ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ! Καταννοητόν;  Το ...Ευχόμαστε!

Ο..."μέγας" Κωνσταντίνος!!!ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΟΛΕΜΕΝΗΣ...ΑΓΙΟΣΥΝΗΣ!

Διωγμοί των Ελλήνων από τους χριστιανούς επί Κωνσταντίνου!!!!!
http://www.epanellinismos.com/

Παραθέτω,,απόσπασμα από την "ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",βιβλίον όγδοον,εκδόσεων ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ,του Κ.Παπαρρηγόπουλου ο οποίος ήταν όπως φαίνεται και από το ύφος της γραφής του,αλλά και από αυτήν την ομολογίαν του σφοδρότατος υποστηρικτής του χριστιανισμού,άρα και εξωραιστής των ιστορικών γεγονότων της περιόδου κατά την οποίαν η επίθεσις εναντίον του Ελληνισμού,ευρισκόταν στην πιο καίρια φάσιν του!!!Παρόλο που προσπαθεί να αποκρύψει,λοιδωρόντας μάλιστα τους εθνικούς ως ειδωλολάτρας και "εις όργια ελεεινά παρεκτραπέντας"!!!
Στη σελίδα 144,γράφει μεταξύ άλλων:
"...Κατά το προοίμιον τούτο ήθελέ τις νομίσει ότι ο Κωνσταντίνος έμελλεν ήδη να επιβάλη την νέαν πίστιν ως επικρατούν θρήσκευμα και να πατάξη κατά κεφαλής την ειδωλολατρείαν."
Αμέσως συνεχίζει στολίζοντας τον Κωνσταντίνο με "αγαθό" πνεύμα!!!!:
"Αλλ'όχι διότι ο Κωνσταντίνος εν τη εξαιρέτω αυτού συνέσει επιφέρει' "
"Δια των νέων άρα τούτων νόμων,ο Κωνσταντίνος ουδέν άλλο έπραξεν ή να κυρώση την παρ'αυτού ανέκαθεν καθιερωθείσαν ανεξιθρησκείαν,πεπειθώς,ως έλεγεν,ότι αυτή και μόνη αρκεί να επιφέρη εν ειρήνη τον θρίαμβον της αληθείας.
Και όμως η ειδωλολατρεία ήρχισεν έκτοτε να πάσχη συμφοράς,αίτινες,οσημέραι αυξάνουσαι,έμελλον προιόντος του χρόνου,επί των διαδόχων του Κωνσταντίνου,να καταντήσωσιν εις επίσημον κατ'αυτής διωγμόν.Ναι μεν επί του Κωνσταντίνου αυτού διωγμός τοιούτος δεν εγένετο'πάντα όσα μεταγενέστεροι χρονογράφοι,και αυτός ο Ευσέβιος,απέδωκαν αυτώ ως προς τούτο,λογίζονται ήδη ευλόγως ως ανυπόστατα.Αλλ'ουδέν ήττον ποικίλα αίτια επήγαγον έτι αυτού βασιλεύοντος,δια της ακαταμαχήτου των πραγμάτων δυνάμεως,πολλάς εις την αρχαίαν πίστιν ζημίας.Προ καιρού λ.χ. η ειδωλολατρεία είχε πολλαχού παρεκτραπή εις όργια ελεεινά'ταύτα δέξ ανάγκης προεκάλεσαν την επέμβασιν της πολιτικής εξουσίας λόγω δημοσίας ηθικής.Ούτω το εν Αφάκοις του Λιβάνου όρους Αφροδίτης ιερόν,και το εν Αιγαίς της Κιλικίας του Ασκληπιού,κατηδαφίσθησαν διότι ετελούντο εν αυτοίς πράξεις της εσχάτης ακολασίας'ούτω και ο ναός της Αφροδίτης ο κατά την εν Φοινίκη Ηλιούπολιν,κατελύθη,διότι κατήντησε να χρησιμεύη ως πορνείας καταγώγιον.Και έπειτα ο θρησκευτικός των εθνικών ζήλος,όστις ουδέποτε υπήρξε μέγας,οσημέραι εμαραίνετο,και πολλά των ιερών και χρηστηρίων εγκατελείποντο'εγκαταλειφθέντα δε άπαξ ή εγυμνώνοντο των πολυτίμων αυτών σκευών και κοσμημάτων ή και όλως κατεστρέφοντο.Ούτως επί παραδείγματος,ιδρυθείσης μετ'ολίγον της Κωνσταντινουπόλεως,μετεφέρθησαν εις τας πλατείας αυτής και τα παλάτια ο Πύθιος Απόλλων,και ο Σμίνθιος,και ο εν Δελφοίς τρίπους,και αι Ελικωνιάδες Μούσαι και άλλα.Επί πάσιν η λαμπρά προστασία ήν αναφανδόν ήδη απένειμεν ο βασιλεύς εις τους χριστιανούς,ενεθάρρυνεν αυτούς επί τοσούτον ώστε πολλάκις επεχείρησαν οίκοθεν δηώσεις τας οποίας ούτε οι νόμοι ούτε η Κυβέρνησις έτι επέτρεπον.Όθεν έκτοτε δυνάμεθα να υπολάβωμεν τον χριστιανισμόν ουχί μεν νόμω,πράγματι όμως οριστικώς εν τω κράτει κατισχύσαντα."
"Αλλ'ο αρχαίος βίος δεν έμελλε να παραδώση τα όπλα αμαχητί εις τον νέον.Ο χριστιανισμός κατ'αυτήν ταύτην την στιγμήν καθ'ήν ενόμιζεν εαυτόν θριαμβεύοντα,υπέστη κρίσιν δεινήν,ήτις ουδέν άλλο ήτο ή έμμεσός τις αντίδρασις του αρχαίου ελληνισμού.Μη φανή δε παράδοξον διότι λέγομεν ενταύθα τον ελληνισμόν εξανιστάμενον κατά του νέου θρησκεύματος,ενώ προηγουμένως είχομεν παραστήσει αυτόν συμμαχήσαντα μετά του θρησκεύματος τούτου.Η εθνική κοινωνία περιήλθε προς τον χριστιανισμόν εις ποικίλας και πολλάκις αντιθέτους σχέσεις'....."
Ωιμέ,όσο και να προσπάθησε να εξωραίσει και να αποκρύψει τα πραγματικά γεγονότα ο Παπαρρηγόπουλος,του έχει ξεφύγει η Α-ΛΗΘΕΙΑ.
Πιάστε το ύπουλο της "ανεξιθρησκείας",αναρωτηθείτε γιατί τα αγάλματα και τα άλλα πολύτιμα σκεύη των εθνικών,ενώ "ήταν ειδωλολατρικά",στόλισαν τις πλατείες και τα παλάτια της Κωνσταντινούπολης!!!!!!
Πιάστε και το τελευταίο "προηγουμένως είχομεν παραστήσει αυτόν συμμαχήσαντα μετά του θρησκεύματος τούτου"!!!!!!!
Και αναγκαστικά σε μια φράση λέει τα πάντα:
"Η εθνική κοινωνία περιήλθε προς τον χριστιανισμόν εις ποικίλας και πολλάκις αντιθέτους σχέσεις'"!!!!!!
Πλάτων Πισατίδης

"Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας"...

"Αλλ' επανέλθωμεν εις τα γεγονότα του πραγματικού βίου.Είδομεν πως ο Θεοδόσιος ο μέγας εξετέλεσεν εν Κωνσταντινουπόλει το κατά των αιρετικών διάταγμα αυτού. Τα αυτά ενηργήθησαν δι' επιτρόπων του βασιλέως εις όλας τας πόλεις της ανατολής όπου ιδίως ήκμαζεν ο αρειανισμός. Ουδέ περιωρίσθη ο βασιλεύς εις το να αποδώση τοις ορθοδόξοις όλας τας εκκλησίας και όλα τα ιερά ιδρύματα και κτήματα,αλλά,δια πολλών ετέρων θεσπισμάτων,οσημέραι αυστηρότερος προς τους αιρετικούς δεικνύμενος,πρώτον μεν αφήρεσεν από αυτών άπαντα τα πολιτικά δικαιώματα,έπειτα απεστέρησεν αυτούς του δικαιώματος του διαθέτειν,τελευταίον κατεδίκασε πολλούς εις εξορίαν,επιβαλών κατά τινων μάλιστα και την του θανάτου ποινήν. Συγχρόνως εξέδωκε νόμους αυστηρούς,δι' ών αφηρείτο εκ μέσου νυν μεν τούτο,νυν δ' εκείνο του αρχαίου ελληνικού βίου και ιδίως του αρχαίου ελληνικού θρησκεύματος. Ο Θεοδόσιος κατήργησεν εν έτει 394,δια νόμου,τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα,κατά την 293 Ολυμπιάδα αφ' ής ενίκησεν ο Κόροιβος' και εξέλιπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων ελληνικών πανηγύρεων. Ωσαύτως,επίβαρυτάταις χρηματικαίς ζημίαις και ύστερον επί ποινή θανάτου,απηγορεύθησαν αλληλοδιαδόχως αι εν ημέρα και εν νυκτί θυσίαι,αι ιεροσκοπίαι,η των ειδώλων λατρεία,η εις τους ναούς είσοδος και εν γένει πάσα δημοσία και απόρρητος τελετή του αρχαίου θρησκεύματος. Καθώς δε συνήθως συνέβαινε περί τα τοιαύτα η εκτέλεσις των νόμωντούτων υπερέβαλε πολλάκις και αυτήν αυτών την δεινήν αυστηρότητα. Οι κατά τας επαρχίαςεξηγριωμένοι όχλοι,μη αρκούμενοι εις την κατάργησιν της λατρείας,ήθελον να καταστρέψωσι και αυτά τα οικοδομήματα εντός των οποίων αύτη ετελείτο. Αι πολιτικαί αρχαί ηναγκάζοντο να ενδώσωσιν ή έβλεπον αδιαφόρως την τοιαύτην των μνημείων εκείνων κατεδάφισιν. Τινές δε των επισκόπων και οι πλείστοι των μοναχών συνετέλουν προθυμότατα εις τον όλεθρον τούτον. Εις μάτην διεμαρτύροντο οι εθνικοί' εις μάτην ο περιώνυμος σοφιστής Λιβάνιος,επ' ελπίδι του να συγκινήση την ψυχήν του Θεοδοσίου,περιέγραφεν υπερβολικώτερον ίσως της αληθείας τα παθηματα του αρχαίου θρησκεύματος,λέγων προς τοις άλλοις' <οι δε μελανειμονούντες ούτοι...θέουσιν εφ' ιερά,ξύλα φέροντες και λίθους και σίδηρον,οι δε,και άνευ τούτων,χείρας και πόδας...των πρώτων δε κειμένων,δρόμος επί τα δεύτερα και τρίτα' τολμάται μεν ούν καν ταις πόλεσι' το πολύ δε εν τοις αγροίς...χωρούσι τοίνυν δια των αγρών ώσπερ χείμαρροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς.> Η φωνή αυτού δεν εισηκούσθη και το έργον της καταστροφής εκηκολούθησε. Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος,πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών,και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω'εις την ενταύθα Ελλάδα κατ' ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα,ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί,ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ' αυτών τοσούτον απροκαλύπτως.
Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός κατά της ειδωλολατρείας,....."
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Βιβλίον όγδοον,σελ.264,265,266
Κ.Παπαρρηγόπουλος.

Η αγάπη των Βυζαντινών για τους Έλληνες!!!!!!

«Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάπτισμα)διακατεχόμενοι από την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάν­θρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα υποβληθούν στην αντί­­στοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιεί­κει­ας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβλη­θούν στην έσχατη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να παρου­σιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνω­ρί­ζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης. θα τουσ αφαιρεθουν τα παντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους πάσχουν από την νό­σο και την μανία (μάθησης!) των ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άν­θρω­πος και δεν τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμω­ρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές.
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.10

Ο εκ των τριών ιεραρχών "Φιλέλλην",Ι.Χρυσόστομος!

Ο ΦΙΛΟΒΑΡΒΑΡΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: «Όσο πιο βάρβαρο ένα έθνος φαίνεται και της ελληνικής απέχει παιδείας, τόσο λαμπρότερα φαίνονται τα ημέτερα... Ούτος ο (πιστός) βάρβαρος, την οικου­μένη ολάκερη κατέλαβε... και ενώ πάντα τα των Ελλήνων σβήνουν και αφανίζονται, τούτου (του πιστού βάρβαρου) καθ� έκαστη λαμπρότερα γίνονται» Ι. Χρ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΝ 59.31.33

Εσείς τι είστε;

Εσείς τι είστε;
«Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα υπερβολικά για όλη την Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας από παλαιά και δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδουλωμένη αντί ελευθέρας» Είπε ο Αλέξανδρος Α', βασιλιάς της Μακεδονίας, πριν από τον Μ. Αλέξανδρο, πριν από τον Φίλιππο. «Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούςΕλληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό και με κάθε τρόπο θανατώστε τους. Μαστιγώστε , φυλακίστε, κόψτε τους τη γλώσσα, ύστερα το χέρι και αν επιμένουν, τότε στείλτε τους στο βυθό της θάλασσας. Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην. Αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι, απαντώ Χριστιανός είμαι.» (Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος)

ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ:Δεν είστε Έλληνες,γιατί το λέει ο ΠατροΚοσμάς σας!Το δέχεστε;


Το αίμα του...Χριστού της Αγάπης επί των Ελλήνων!

«Αδελφοί μου, έμαθα πως με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθε Έλληνες,
δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ' είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί...
»
ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Το αίμα του...Χριστού της Αγάπης επί των Ελλήνων!


Να οι πρόγονοι του Τζεσσούα(ΧΡΙΣΤΟΥ).

23 Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών, ων καθώς ενομίζετο, υιός Ιωσήφ, του Ηλί, Μτ 13:55, Ιω 6:42
24 του Ματθάτ, του Λευΐ, του Μελχί, του Ιαννά, του Ιωσήφ,
25 του Ματταθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Εσλί, του Ναγγαί,
26 του Μαάθ, του Ματταθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήφ, του Ιούδα,
27 του Ιωαννά, του Ρησά, του Ζοροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί,
28 του Μελχί, του Αδδί, του Κωσάμ, του Ελμωδάμ, του Ηρ,
29 του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρείμ, του Ματθάτ, του Λευΐ,
30 του Συμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνάν, του Ελιακείμ,
31 του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματταθά, του Ναθάν, του Δαβίδ,
32 του Ιεσσαί, του Ωβήδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασσών,
33 του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Εσρώμ, του Φαρές, του Ιούδα,
34 του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχώρ, Γεν 11:10
35 του Σερούχ, του Ραγαύ, του Φαλέκ, του Έβερ, του Σαλά,
36 του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σημ, του Νώε, του Λάμεχ,
37 του Μαθουσάλα, του Ενώχ, του Ιαρέδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν,
38 του Ενώς, του Σηθ, του Αδάμ, του Θεού. Γεν 5:3
ΛΟΥΚΑΣ,κεφ.3

Οι καθαρόαιμοι χριστιανοί και οι...προσήλυτοι!

"Κατ'αρχάς οι απόστολοι δεν εκήρυττον τον Χριστόν,τον υιόν του Θεού,ειμή εις μόνους τους Ιουδαίους'οι δε μη Ιουδαίοι,ίνα γίνωσι δεκτοί εις τους κόλπους της εκκλησίας,ώφειλον προηγουμένως να πρεσβεύσωσι το μωσαϊκόν θρήσκευμα......
....οι Ιουδαίοι χριστιανοί ήλεγξαν τον Πέτρον δια τούτο,αξιούντες 'ότι προς άνδρας ακροβυστίαν έχοντας εισήλθε και συνέφαγεν αυτοίς.'"
Και αυτό:
"...Το Ιουδαϊκόν έθνος ήτο τοσούτον προσηλωμένον εις τα ήθη και εις τους τύπους του ιδιάζοντος αυτού βίου,ώστε απέφευγε πάσαν προς τους ξένους οικειότητα ως μιασματικήν'οι δε ξένοι ανταπέδιδον εις τους Ιουδαίους τα ίσα,μισούντες αυτούς και απεχθανόμενοι'εντεύθεν σφόδρα ευάριθμοι υπήρξαν οι δια της περιτομής γενόμενοι πλήρεις και ακριβείς προσήλυτοι.Αν λοιπόν υπερίσχυεν η κατά πρώτον τεθείσα αρχή,ότι δια να γίνη τις χριστιανός έπρεπε να είναι ή να γίνη Ιουδαίος,ο χριστιανισμός ήθελεν απαντήσει περί την διάδοσιν αυτού ανυπέρβλητα προσκόμματα....."
"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Κ.Παπαρρηγόπουλου,βιβλίον όγδοον,κεφ.Β',σελ. 110-115,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

Χριστιανισμός και Ελληνισμός: Ποιά η σχέση μεταξύ τους;;;
Ας αφησουμε τα γραπτα της ορθοδοξης εκκλησιας να μιλησουν απο μονα τους:
Στις 25 Ιανουαρίου, του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού στον μικρό εσπερινό ψαλλεται:
"Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,... εξήρανας την μωρίαν ΕΛΛΗΝΩΝ και το ψεύδος..."

(Μικρός Εσπερινός, σελ. 203)
Στις 17 Ιουλίου της Μαρίνας της μεγαλομάρτυρος:
"... ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των ΕΛΛΗΝΩΝ σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας".
Στις 23 του ίδιου μήνα, του Φωκά του ιερομάρτυρος:
"Έρρει των ΕΛΛΗΝΩΝ τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι διπλόαι και το ψεύδος αυτών".
Στις 14 Οκτωβρίου, Ναζαρίου και Γεβρασίου, μαρτύρων:
"...ότι πάσαν ΕΛΛΗΝΩΝ απετέφρωσαν μανίαν...".Και βέβαια πάντα υπάρχει και το:"Χαίρε, Σιών, αγία μήτηρ των εκκλησιών, θεού κατηκητήριον".
"Εξέστησαν δαίμονες και Ελληνες οι άθεοι" (Κανόνας, Ωδή ε΄, σελ. 65))
Μανίας ελληνικής το φρύαγμα κατεπατήσατε" (Κανόνας, Ωδή α΄, σελ. 91).
"Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων, θεαρχικώ σθένει απεμώρανας" (Κανόνας, Ωδή δ΄, σελ. 84, 22 Μαρτίου).
"Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητας και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα" (Εσπερινός, σελ. 111, 28 Απριλίου)
"Θείου Πνεύματος τη φωταυγία, σκότος έλυσας πολυθεϊας και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα" (Ορθρος, σελ. 42, 10 Μαϊου)
"Σταθηράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς
ανδρείως κατήσχυνας" (Κανόνας, Ωδή ζ΄, σελ. 104)
"Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανεν φιλοσοφίαν εν χάριτι" (Κανόνας, Ωδή ζ΄, σελ. 8, 1 Ιουνίου)
"Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεώτατην πλάνην"
(Κοντάκιο κανόνα, σελ. 69, 18 Ιουνίου)
"Ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας" (Αίνοι, σελ.94, 17 Ιουλίου)
"Έρρει των Ελλήνων τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι
διπλόαι και το ψεύδος αυτών" (Κανών, ωδή η΄, σελ. 122, 23 Ιουλίου)
"και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του πνεύματος" (Κανόνας σελ. 126, 23 Αυγούστου)
"Σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν" (Κανών, ωδή α΄, σελ. 134)
"Οι των Ελλήνων σοφοί ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν" (Κανόνας, Ωδή ε, σελ. 137, 22 Σεπτεμβρίου)
"Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφία, ένδοξε" (Ωδή η΄, σελ. 15, 2 Οκτωβρίου)
"Καταπτύσας των στωικών φιλοσόφων, των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο" (Δοξαστικό εσπερινού, σελ. 16, 3 Οκτωβρίου)
"ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσεν μανίαν" (Οίκος, σελ. 82, 14 Οκτωβρίου)
"Πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας" (Εξαποστειλάριον, σελ. 88, 15 Οκτωβρίου)
"Οθεν προ των Ελλήνων μανία, πάλιν δε μετά πότμον, της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες" (Κάθισμα, σελ.122, 22 Οκτωβρίου)
"Αίγλην φωτιζόμενος σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως, σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας" (Κανόνας, ωδή α, σελ. 182, 30 Οκτωβρίου)
"Μονάδα τρισάριθμον ομολογήσαντες, άγιοι, των Ελλήνων ελύσατε πολύθεον φρόνημα και μωράν σοφίαν" (Εσπερινός, σελ. 106, 15 Νοεμβρίου)
"των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την στωικήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε" (Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 122, 18 Νοεμβρίου)
"Των Ελλήνων λιπών άπασαν την ματαιότητα" (Οίκος, σελ. 124, 18 Νοεμβρίου)
"Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ" (Αίνοι, σελ. 98, 13 Δεκεμβρίου)

(καπου στο esoterica.gr τα βρηκα μαζεμενα νομιζω)
Δεν τελειωσαμε εδω...
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με σύσσωμη κατ'; έθιμο τη συμμετοχή της πολιτικής, στρατιωτικής και πνευματικής ηγεσίας του Ελληνικού Κράτους, θα εορτασθεί στις 29 Φεβρουαρίου όπως κάθε χρόνο από της ιδρύσεώς του έως σήμερα την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, από το 787 μ.Χ. αφ'; ότου η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Ταρασίου διατύπωσε τα κείμενα του Συνοδικού και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας ψάλλονται σ΄ όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες επτά αφορισμοί κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού.
Τα κειμενα αυτα ειναι: 1 «Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυπόστατου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ονσίαν αναγκαξομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστια-νών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυ­πόστατου θεότητος ανάθεμα τρις».
Δηλαδή ανάθεμα τρεις φορές στους Ορφέα, Θαλή, Αναξίμανδρο, Ανα-ξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ήράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.α..
2 «Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρίς».
3 «Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τάς πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρίς».
4 «Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα., ότι τε προύπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, οτι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λό­γων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα τρίς».
5 «Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγ­ματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρίς».
6 «Tοις την μωράν των έξωθεν (= Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε με­τεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύ­τας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρίς».
7 «Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλό­τριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πά­θος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρίς».
(πηγη)
Με λιγα λογια, αναθεματιζεται (αθροιστικα 21!) πολλες φορες η ελληνικη παιδεια. Η παιδεια που διαμορφωσε τον τροπο σκεψης για να πραγματοποιηθει η αναπτυξη ολων των επιστημων και της τεχνολογιας, τεχνολογια που μου επιτρεπει σημερα να γραφω στον υπολογιστη μου και να το διαβαζεις εσυ.
Συνεχιζοντας, οι ρωμαιοχριστιανοι αυτοκρατορες της ρωμαικης αυτοκρατοριας Βαλη και Βαλεντιανο, το 370 μΧ διεταξαν:
«...να σταματήσουν οι δραστηριότητες των αστρολόγων [mathematici]... δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή νυχτερινές» Pierre Chuvin, «Οι τελευταίοι Εθνικοί», σελίδες 66-67, εκδόσεις «Θύραθεν» - Harvard University Press, Θεσσαλονίκη 2003.
Ο κανόνας ΞΑ΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου (691 μ.Χ.) «...και εμποδίζει να μη γίνωνται οι Κληρικοί και Ιερείς μάγοι, ή επαοιδοί, ή μαθηματικοί, ή αστρολόγοι.» «Πηδάλιον», ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες, υπό Αγαπίου ιερομόναχου και Νικόδημου μοναχού, κανών ΞΑ΄ της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου, συμφωνία, σελίδα 274, εκδόσεις «Παπαδημητρίου», δωδέκατη έκδοση, Αθήνα 1998.
«Αλλά και για τους αστρολόγους είχαν μεγάλο μίσος. Γι' αυτό και ο αξιωματούχος που ήταν αρμόδιος για τους κλέφτες τους βασάνιζε χωρίς κανέναν άλλο λόγο και, αφού τους μαστίγωνε αλύπητα στη ράχη, τους έβαζε πάνω σε καμήλες και τους διαπόμπευε σ' όλη την πόλη, γέρους ανθρώπους και γενικά αξιοσέβαστα πρόσωπα, κι ας μην είχε να τους προσάψει καμιά άλλη κατηγορία, παρά μόνο ότι ήθελαν να καλλιεργούν την επιστήμη των άστρων σ' έναν τόπο σαν κι αυτόν».Προκόπιος, «Ανέκδοτα ή Απόκρυφη Ιστορία», 11. 35-41, σελίδα 87, εκδόσεις «Άγρα».
Επισης, ο 'Γρηγόριος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως' αναφερει: «Και η κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα των παλαιών Ελληνικών ονομάτων επιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, ως ηκούσαμεν, λαμβανομένη ως μια καταφρόνησις της Χριστιανικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου απροσφυής και ανάρμοστος όθεν ανάγκη η Αρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους... (...), δια να λείψη τουντεύθεν και η κατάχρησις αυτή...» Γρηγόριος ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, Πατριαρχική Εγκύκλιος, αωιθ΄ κατά μήνα Μάρτιον. Πηγή: Κ. Θ. Δημαράς, «Ο Κοραής και η Εποχή του», σελίδα 304, εκδόσεις «Ιωάννη Ν. Ζαχαρόπουλου», Αθήνα 1958.
(πηγη)
Απαγορευει δηλαδη να δινονται ελληνικα ονοματα στα παιδια χριστιανων...
Κατα τον 3ο αιωνα μΧ ο Θεοδοσιος επεβαλε διαταγματα συμφωνα με τα οποια υπηρχε η δυνατοτητα δημευσης και απαλλοτριωσης περιουσιων Ελληνων, καθως 'διοτι τετοιου ειδους περιουσια πρεπει να ανηκει στη σεβαστη εκκλησια, επομενως η χριστιανικη θρησκεια θα μπορει να διεκδικησει την περιουσια αυτη για λογαριασμο της'(απιστευτο επιχειρημα!) -Αυτοκρατορων Ονωριου και Θεοδοσιου <<Κωδιξ>>16.10.20.
Παραλληλα, ο προσωπικος ιστοριογραφος τυο Ιουστινιανου, Προκοπιος, επισημαινει:'
Φαινοταν (ο Ιουστινιανος) οτι ειχε σταθερη πιστη στον Χριστο παντοτε με σκοπο τον αφανισμο των υπηκοων του. Διοτι επετρεπε στους ιερεις να παραβιαζουν αφοβα τα δικαιωματα των λλων και τους συνεχαιρε οταν καταληστευαν τους ανθρωπους της περιοχης τους, πιστευοντας οτι ετσι δειχνει ευσεβεια προς τα θεια'-Ανεκδοτα κεφ 13 παρ 4-8
Επι τουρκοκρατιας, οι ρασοφοροι εγιναν φοροεισπρακτορες των σουλτανων, με διοικητικα προνομια (κυβερνηση των Ελληνων εκ μερος των Τουρκων) καθως και με βασικα οικονομικα προνομια, οπως η ακεραιοτητα της εκκλησιαστικης περιουσιας, η οποια και τηρηθηκε...
(οι τελευταιες πληροφοριες αντληθηκαν απο το πραγματικα φοβερο αρθρο του κ. Βασιλειου Μαυροματη στο περιοδικο Δαυλος, τευχος 299, 'Εκκλησια:ο γιγαντιος οικονομικος κολοσσος'. Ενα πολυσελιδο αρθρο με παρα πολλες πληροφοριες, αξιοθαυστη η ερευνα που προηγηθηκε)
Ετσι λοιπον, με ολα αυτα, αποδεικνυεται πως ο χριστιανισμος πολεμησε ενεργα τον ελληνισμο, την ελληνικη παιδεια καθως και οσους δεν ηταν χριστιανοι. Κατι τετοιο ηταν αναμενομενο, καθως ο χριστιανισμος, ως θρησκεια, προσπαθουσε να κρατα κοιμισμενο τον λαο, βυθισμενο στην αγνοια του, ωστε να μπορει να τον μεταχειριζεται ευκολα. Ο ελληνισμος ομως που πρεσβευει την επιστημη και την σκεψη, εναντιων της αγνοιας και των δογματικων αντιληψεων, που διατηρει μια κριτικη και επιστημονικη σταση σε ολα, ακομα και στις θρησκειες, ηταν σαφως ο μεγαλυτερος εχθρος των θρησκειων, αρα και του χριστιανισμου. Ετσι λοιπον, ηταν επιτακτικη η αναγκη καταπολεμησης καθε παραγοντα που θα ξυπναγε τον λαο... Τελικα, χρειάστηκαν πολλά χρονια για να νικηθει εν μερει απο την επίσημη η θρησκεια, ωστε να φτασουμε στο σημερινο επιπεδο. Αλλα υπαρχει πολυς δρομος ακομα...


Αυτά ...Μην θυμώνετε! Ψάξτε πίσω από τις γραμμές ...αλήθειες.Εμείς σας παραθέτουμε απλά τις δοξασίες αυτές... Νιονιό έχετε και βγάλτε ΕΣΕΙΣ συμπέρασμα... 
Ο λαός...οι λαοί ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ... Γι αυό και ανθρωπάκια τύπου Τσίπρα που δηλώνουν άθεοι...ολοένα και πολλαπλασιάζονται...Το φαινόμενο δεν ανησυχεί τον ...Κύριό σας; ...ΡΕ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ;! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου