Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

Aλήθεια τις έγινε εκείνος ο καλός Κουβανός Αρχιμανδρίτης κ. Ιερώνυμος Εσπινόζα,που ήταν εγγεγραμμένος στη Μονή Δαδιάς; Τον ..."εξαφάνισαν"κι αυτόν;


Kuba2013 


Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ
Μία ακόμη  νεαρή Κουβανέζα βαπτίζεται Ορθόδοξη λέει η ανταπόκριση που βρήκαμε στην kivotos-help.gr!


Τον τελευταίο καιρό μας προσέγγιζαν ολοένα καί περισσότεροι Κουβανοί άπό τίς πόλεις καί τά χωριά γιά νά γνωρίσουν την Ορθοδοξία. Σή­μερα λειτουργούν πέντε Ενο­ρίες τίς οποίες διακονούμε με τρείς Ιερείς καί δύο Διακόνους, με μεγαλύτερη κοινότητα αυτή τοϋ Αγίου Νικολάου στην Αβά­να.
Θαυμαστό είναι το γεγονός ότι ή νεολαία περισσότερο άπό κάθε άλλο, έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη την Εκκλησία μας. Πρόκειται γιά παιδιά πού έχουν βαπτισθεί κατά τη διάρ­κεια της δεκαετούς παρουσίας μας στην Κούβα. 


Υπάρχουν, όμως, καί οικογένειες πού προσέρχονται στην πίστη μας άπό άλλες θρησκείες. Κυρίως όμως άπό την επίσημη, κατά κάποιο τρόπο, θρησκεία της Κούβας, τη λεγόμενη «σαντερία», πού ουσιαστικά είναι ενα μείγμα Μαύρης Αφρικάνικης Μαγείας με καθαγιασμένα Χριστιανι­κά πρόσωπα. Επίσης, πολλοί Χριστιανοί μας προέρχονται άπό τίς Προτεσταντικές αίρετικές ομάδες.
Ορθόδοξες Κοινότητες έχουμε σε άλλες τέσσερεις περιοχές της χώρας. Στο Ραντσουέλο, ενα χωριό πολύ ση­μαντικό γιά την ιστορία της Κούβας, πού βρίσκεται περί­που τρεις ώρες μακριά από την Αβάνα, έχουμε Όρθόδοξη Ενορία. 

Kuba2013-2

Λίγο πρίν τήν βάπτιση ! Εξορκιστικές ευχές εναντίον τών δαιμόνων...

Οι Χριστιανοί μας αυτοί άνηκαν στη λεγόμενη Παλαιοκαθολική εκκλησία. Όταν ό ιερέας τους προσήλθε μέ την αδελφή του καί δύο φίλους του στην Όρθόδοξη Εκκλησία, τότε όλο τό ποίμνιο τόν ακολούθησε. Την περίοδο αύτη κάνουμε μαθήματα σέ είκοσι κατηχούμενους.
Στό Ραντσουέλο, μέ δωρεά φίλου τοϋ Ιεραποστολικού Συνδέσμου, αγοράσαμε μία κατοικία, τήν οποία παρά τίς δυσκολίες πού ανέκυψαν καί τή μεγάλη γρα­φειοκρατία τήν διαμορφώνουμε σταδιακά σέ Ιερό Ναό προς τιμήν τοϋ νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου τοϋ εξ Ιωαννίνων.
Γύρω στά 750 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας, 12 ώρες δρόμο μέ τό αυτοκίνητο, έχουμε ακό­μη δύο Όρθόδοξες Ενορίες. 
Ή μία είναι της Αγίας Παρα­σκευής στό κέντρο της πόλης Όλγκίν. Ή ανέγερση τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ της Αγίας Παρασκευήςπραγματοποιήθηκε χάρη   στη δωρεά ενός Έλληνα ευεργέτη από τόν Καναδά, φίλου της Ιε­ραποστολής.
Kuba2013-3
Κατά την πανή­γυρη τοϋ Ίερού Ναού προσέρ­χεται αρκετός κόσμος, Ορθόδο­ξοι καί μη, γιά νά προσκυνήσει τήν εικόνα της Αγίας. Ό Ιε­ρός Ναός, αν καί φαίνεται ως παρεκκλήσι, χωράει περίπου 80 άτομα.
Μία ακόμη Ενορία έχουμε σε ένα απομακρυσμένο χωριό τό Γουϊραδίτο, όπου έχουμε βαπτίσει είκοσι άτομα. Κάνου­με προσπάθειες νά αποκτήσει καί τό χωριό αυτό τή δική του Εκκλησία, ώστε οι πιστοί μαςνά μπορούν νά ασκούνε τά λα­τρευτικά τους καθήκοντα.
Τώρα, δυτικά της Αβάνας, σε απόσταση 220 χιλιομέτρων, σε μία πολύ ση­μαντική περιοχή γιά τόν του­ρισμό της Κούβας, έχουμε μία ακόμη Όρθόδοξη Κοινότητα πού ιδρύθηκε άπό τόν π. Τιμό­θεο.

Έκεί, ένας γιατρός βαπτί­στηκε Όρθόδοξος μέ τό όνο­μα Αλέξανδρος καί αργότερα έγινε ύποδιάκονος.

Λόγω τών σπουδών του στην Ιατρική, αν καί ήθελε νά έρθει νά σπου­δάσει Θεολογία στην Ελλάδα, απαγορευόταν νά φύγει άπό
τήν χώρα, διότι οί γιατροί στην Κούβα θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμοι καί εξαιρετικοί επι­στήμονες. Όταν πήγα νά συ­ναντήσω τόν ύποδιάκονο π. Αλέξανδρο, διαπίστωσα ότι είχε κατηχήσει σχεδόν όλη τήν οικογένεια του, θείους, θείες, ξαδέλφια.
Όλοι αυτοί, ένα σύ­νολο περίπου 30 ατόμων, είναι πλέον βαπτισμένοι, χρει­άζονται όμως περαιτέρω κατή­χηση καί πνευματική στήριξη. Στην περιοχή αυτή δέν έχουμε Εκκλησία ακόμη, άλλα προ­σευχόμαστε καί, Θεού θέλοντος, μέ τό πλήρωμα τού χρό­νου θά ανεγείρουμε έναν Ιερό Ναό, ώς τό κέντρο μίας ενορι­ακής κοινότητας.
Γιά τήν ώρα, μεταβαίνει εκεί κάθε Κυριακή ένας άπό τους Ιερείς της Αβά­νας, ό π. Νικόλαος, καί φέρο­ντας μαζί του τό άντιμήνσιο λειτουργεί κατ' οικον.
Αυτές είναι συνοπτικά οί Ορθόδοξες Ενορίες πού έχου­με ιδρύσει στην Κούβα. Υπάρ­χουν βέβαια δύο πόλεις ακόμη, όπως ή Καναβέι καί ή Ματάνσα, όπου υπάρχουν άνθρωποι πού άκουσαν καί θέλουν νά γνωρίσουν καλύτερα τήν Ορθοδοξία.
Αυτή τή στιγμή όμως, οί Ιερείς δέν επαρκούμε γιά να ξανοιχτεί περισσότερο ή Ιε­ραποστολική μας προσπάθεια. Ωστόσο εχω τήν ελπίδα ότι χάριτι Θεού καί μέ τίς προσευχές όλων υμών των φίλων καί συ­νεργατών της Εξωτερικής Ιε­ραποστολής θά βρεθούνε άξιοι συνεργάτες, πού μέ θεολογι­κό καταρτισμό καί ένθεο ζήλο θά συμβάλουν στή σπορά τοΰ Ευαγγελίου του Χριστού στή διψασμένη πνευματικά Κούβα.
Μεγάλη ήταν ή χαρά μας κατά τήν περσινή -2013- πανήγυρη τού Αγίου Νικολάου.

Ή πα­ρουσία τοΰ Σεβασμιότατου Μητροπολίτου, μάς εμψύχωσε. 

Τόν συνόδευαν 85 Έλληνοαμερικανοί τής Νέας Υόρκης, μεταξύ δέ αυτών καί αρκετοί Άρχοντες τοΰ Οικουμενικοΰ Πατριαρχείου, πού έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο στην εορτή.
Οί εκδηλώσεις διήρκησαν συνολικά τέσσερις μέρες. Ή Βικαρία μας (Αρχιερατική Επι­τροπή) είχε ετοιμάσει κάποια ιδιαίτερα ποιμαντικά προγράμ­ματα γιά τήν περίσταση. Στον πανηγυρικό Εσπερινό ή πα­ρουσία τοΰ κόσμου ήταν εντυ­πωσιακή. Συμμετείχαν περισ­σότεροι από 200 πιστοί Κουβανοί.  

Kuba2013-5


Επιπλέον,   είχαμε  
πάρει άδεια από τίς αρχές για την περιφορά της εικόνας τοϋ Αγίου Νικολάου στους κεντρι­κούς δρόμους πέριξ τοΰ Ναοΰ.

Στίς επτά τό απόγευμα πραγ­ματοποιήθηκε ή περιφορά της εικόνας. Περάσαμε άπό τη Ρώ­σικη Εκκλησία, όπου εθιμοτυ­πικά κάναμε σχετική δέηση μέ τόν Ρώσο Ιερέα.
Τήν επόμενη μέρα μετά τή Θεία Λειτουργία τελέστηκε ή βάπτιση μίας μικρής ομάδα κατηχουμένων μας στό βαπτιστήριο τοϋ Ίερού Ναοϋ. ΤΗταν μία Ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα, καδώς διέκρινε κανείς στά πρόσωπα τους τή χάρη τοϋ Παναγίου Πνεύματος.
Εύχεσθε, αδελφοί μας, νά συνεχίζεται τό έργο τοϋ ευαγ­γελισμού των ψυχών εδώ στή μακρινή Κούβα.
Μέ αγάπη Χριστού π.Αθηναγόρας Πέρεζ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου