Συγκεκινημένος ὁ ἐξοχώτατος κ. Πρέσβυς ηὐχαρίστησε ἐκ καρδίας τόν Μακαριώτατον καί ὑπεσχέθη ὅτι δι’ ὅλων αὐτοῦ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ θά ἐξακολουθήσῃ νά ὑπηρετῇ τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἐκ τῆς θέσεως αὐτοῦ νῦν ὡς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Τουρκίαν.