Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Ε, Θα είναι ...Ομολογιούχος...

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ: «ΒΑΝΑΥΣΗ Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»


Με επιστολή του (1/6/14) προς τον άρτι αντικατασταθέντα υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, ο Μητροπολήτης Ξάνθης, αφού χαρακτηρίζει βάναυση την μεταχείριση του κράτους σε βάρος των ομολογιούχων, απευθύνει έκκληση για την επιστροφή των χρημάτων του.
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Διά της παρούσης διαβιβάζομεν Υμίν συνημμένως επιστολήν του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου, ήτις επεδόθη ημίν υπό των εν Ξάνθη μελών του.
Οι ομολογιούχοι ως φυσικά πρόσωπα δεν αποτελούν τυχοδιώκτας επενδυτάς, οι οποίοι ανεζήτησαν εις τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου υπερκέρδη. Αποτελούν υγιές τμήμα της κοινωνίας και της οικονομικής δραστηριότητος, οι όποιοι επένδυσαν τας οικονομίας μιας ζωής, δανείζοντας το ελληνικόν κράτος.
Απώλεσαν αιφνιδίως το μισό των αποταμιεύσεων των, ενώ το υπόλοιπον καλούνται vα «ξεχάσουν» διά τα επόμενα 30 έτη. Κατανοείτε πολύ καλώς Κύριε Υπουργέ ότι κάτι τέτοιον είναι εντελώς ξένον προς οιανδήποτε έννοιαν δικαιοσύνης, πολύ δε περισσότερον, όταν άλλοι αποταμιευταί έτυχον νομοθετικής ρυθμίσεως.
Ιδιαιτέρως διά τους εν Θράκη ομολογιούχους, ως επενδυτάς και δανειστάς του Ελληνικού Δημοσίου/ λάβετε σοβαρώς υπόψιν σας τον κίνδυνον, ότι κάθε ημέρα η οποία προστίθεται εις την συντελεσθείσαν αδικίαν, επιτείνει την απώλειαν της εμπιστοσύνης των προς το Ελληνικόν Δημόσιον και οδηγεί τας τραπεζικάς καταθέσεις και τας επενδύσεις τους εις τραπεζικά και επενδυτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, ακόμη και της γείτονος ή όποια διατηρεί εις τας πόλεις της Θράκης τραπεζικά καταστήματα.
Βέβαιοι όντες, ότι ή Υμετέρα εξοχότης εις συνεργασίαν μετά του κυρίου Πρωθυπουργού θα επιληφθή της θεραπείας τοιαύτης βαναύσου μεταχειρίσεως των καλή τη πίστει δανειστών του κράτους, ευχόμεθα αυτή πλουσίαν την παρά του Κυρίου ενίσχυσιν εις το ευθυνοφόρον έργον της.Mετ' ευχών και τιμής
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου