Σάββατο 11 Μαΐου 2013


ΠΟΤΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! ΤΙΜΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. ΙΔΟΥ ΤΙ ΕΙΠΕ...

ΕΛΛΗΝΕΣ

Τζαμί στήν Ἀθήνα; ὄχι βέβαια!

 Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλίαν τού μεγίστου ἥρωα μας Κολοκοτρώνη τήν 8/10/1838 εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου εἰς τήν Πνύκα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τήν πνευματικήν παρακαταθήκην τοῦ Γέρου τοῦ Μωριά διά τάς νέας γενεάς. Ἡ ὁμιλία ὑπάρχει εἰς τό διαδύκτιον, τήν ὁποίαν συνιστῶμεν διά μελέτην.
 ....Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος.... Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στόν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοί ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τό Εὐαγγέλιο του.
 Μετά ἀπό τήν ἀπελευθέρωσιν μας ἀπό τήν Τουρκικήν βαρβαρότητα, οἱ Ἀγωνισταί τοῦ 1821 εἶχον κάμει ἕνα τάμα, τήν Ἀνέγερσιν Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος, ἀλλά ἀπό τότε μέχρις σήμερα τό Τάμα δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ. Τό ἐν λόγῳ Διάταγμα τὸ ὑπέγραψεν καί ὁ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας
 Εἰς τό Ἄργος τὴν 31.7.1829 διακηρύσσεται :
 Ἡ Δ΄ Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις Ψ η φ ί ζ ε ι:
 Ἄρθρον Α΄. Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ'ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος.

 Καί οἱ σημερινοί πολιτικοί μας ὄχι μόνον δέν ἔχουν ἐκπληρώσει τό Τάμα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά οἱ Σαμαράς Ἀντώνης, Βενιζέλος Βαγγέλης, Κουβέλης Φώτης καί Τσίπρας Ἀλέξης, ἔλαβον ἀπόφασιν ὡς νέοι κοτσαμπάσηδες, ὡς νέοι νενέκοι, ὡς νέοι Εφιάλτες, ὡς νέοι προδότες καί ὡς Ἰοῦδες νά κτίσουν τζαμί εἰς τούς πρόποδας τῆς Ἀκροπόλεως.
 κύριον Σαμαρά προσωρινόν ψευτοπρωθυπουργόν:
 Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν,
 Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.
 καί εἰς ἕναν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενήν, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων.
 Αὐτά τά ἱερά χώματα εἰς τά ὁποία ἐμεῖς σήμερον βαδίζομεν, τά ἔχουν περπατήσει ἄνδρες σοφοί, ἄνδρες γενναίοι καί ἥρωες ἀλλά καί οἱ μέγιστοι τῶν φιλοσόφων. Τά ἀγάπησαν μέ ὅλον τους τό εἶναι, καί μέ τό αἶμα τους πότισαν τό δένδρον τῆς ἐλευθερίας. Οἱ μεγαλύτεροι σοφοί τοῦ κόσμου, ὁ Πλάτωνας, ὁ Σωκράτης,  Ἀριστοτέλης ἐπέρπατησαν αὐτά τά ἱερά χώματα, καί οἱ ὁποίοι μέ τήν σοφίαν ποῦ εἶχον, ἐπίστευαν σέ ἕναν Θεόν.
 Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου εἰς αὐτά τά ἱερά χώματα ἦλθε νά διδάξη τόν Ἕναν καί Μοναδικόν Θεόν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος. Εἰσακουόντας τήν προτροπήν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ, πού εἶπεν εἰς τούς Μαθητάς του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη. Δέν εἶπεν ὁ Χριστός εἰς τούς μαθητάς του "πορευθέντες διαλύσατε τά ἔθνη". Πάσα ἄλλη θέσις ἀντιβαίνει τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί προέρχεται ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ κακοῦ.
 Κύριε Σαμαρά, διανύομεν τάς ἡμέρας τοῦ Πάσχα. Τάς ἡμέρας αὐτάς βρήκατε διά νά ἀνακοινώσετε ὁτι ἐπιθυμῆτε νά κτίσετε τζαμί, εἰς τά Ἅγια χώματα τῆς Ἑλλάδος.
 Κύριε Σαμαρά, ὁ Χριστός Ἐσταυρώθη μίαν φορά, ἐσεῖς διατί τόν ξανασταυρώνετε; Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες δέν θά σᾶς ἐπιτρέψωμεν νά τόν ξανασταυρώσετε.
 Γνωρίζομεν ὁτι ὅταν κάποιος γίνεται Θεομπαίχτης ὡς ἐσεῖς, εὐκόλως θά ξεπουλήση καί τήν Πατρίδα του. Καί ἐσεῖς αὐτό κάμετε κύριε Σαμαρά, εἶσθε θεομπαίχτης καί ξεπουλᾶτε τήν Πατρίδα μας. Μά αὐτό δ' ἐμᾶς τούς Ἕλληνας εἶναι ἐσχάτη προδοσία.
 Ἀγαπητοί καί σεβαστοί Ἕλληνες κάτι πού δέν γνωρίζετε, διότι τά φαύλο-τουρκοκάναλα δέν σᾶς ἔχουν ἐνημερώσει. Εἰς τήν Ἰταλίαν εἰς τό πρόσφατον παρελθόν, ὁ ἔντυπος καί ἡλεκτρονικός τῦπος εἶχεν ἐκτεταμένως ἀσχοληθῆ μέ τήν ἀνακοίνωσιν τῆς Enea, δηλ τήν ἐπιστημονικήν ἐπιτροπήν ἔρευνας καί τεχνολογίας τῆς Ἰταλίας, ἀνακοίνωσιν ἡ ὁποία ἀφορᾶ τήν σινδόνην Τοῦ Χριστοῦ ἡ ὁποία φυλάσετται εἰς τό Τορίνον. Ἡ ἐφημερίδα Stampa καί ὄχι μόνον, εἰς τάς 18/12/2011 ἀνακοινώνει τήν ἀπό πενταετίας ἔρευναν τῆς πενταμελοῦς ἐπιστημονικῆς ὁμάδος τῆς Enea, ὅσον ἀφορά τήν σινδόνην πού περιέβαλλεν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μετά τήν Σταύρωσιν, «la Sindone non è un falso medievale. Quel telo resta un enigma per la scienza, non riproducibile in laboratorio». Δηλ ἡ σινδόνη δέν εἶναι κάτι τό ψευδές τοῦ Μεσαίωνος. Παραμένει ἕνα αἴνιγμα διά τήν ἐπιστήμην, μή ἀναπαραγόμενον εἰς τό ἐργαστήριον. Ἐπισημαίνουν δέ ὁτι, διά νά ἀναπαραχθῆ μιά περίπου ὁμοιοειδής εἰκόνα, καί πολύ ἀπέχουσα ἀπό αὐτήν πού ἀπεικονίζει τόν Χριστόν εἰς τήν σινδόνην, ἀπαιτοῦνται 34.000 δισεκατομμύρια watt. Μελέτη καί ἔρευνα τοῦ καθηγητοῦ Κου Fanti καί συνεργατῶν ἔχει δημοσιευθεῖ εἰς Ἀμερικανικόν ἐπιστημονικόν περιοδικό τό Journal of Imaging Science and Technology. Καταγράφει δέ ὁτι, διά νά ἀναπαραχθῆ ἡ σινδόνη ἀπαιτεῖτε τό ἰσοδύναμον ἐνεργείας 50 κεραυνῶν. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 -ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου