Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙΤΕ...

Ο Πρώ­τος Κατανυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ!


 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Κυ­ρι­α­κή της Τυ­ρι­νής 17 Μαρτίου 2013 στις 6.00’ το α­πό­γευ­μα θα τε­λε­σθεί στον Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου ο Πρώ­τος Κατανυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός, ο ο­ποίος α­πο­τε­λεί και την ε­ναρ­κτή­ρι­ο α­κο­λου­θί­α της ε­φε­τι­νής Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στής.
Ο πρώτος Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός λέ­γε­ται α­πό την Εκ­κλη­σί­α μας και Συγ­χω­ρη­τι­κός επει­δή δί­δει την ευ­και­ρί­α στους Χρι­στι­α­νούς να συγ­χω­ρη­θούμε με­τα­ξύ μας γι­α να βι­ώ­σουμε α­ξί­ως την πνευ­μα­τι­κό­τη­τα της πε­ρι­ό­δου της Μεγάλης Τεσ­σα­ρα­κο­στής.
Πριν από το τέ­λος του Ε­σπε­ρι­νού θα ο­μι­λή­σει ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας κ.κ. Άν­θι­μος με θέμα :
 «Η ευθύνη της εφετινής μας πορείας στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή».
Πα­ρα­κα­λείσθε να συμ­με­τά­σχετε στην παραπάνω λατρευτική ευκαιρία.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου