Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013


ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ... ΚΙ ΟΡΘΩΣ!

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ!

Κραυγή αγωνίας των μητροπολιτών της Θράκης για τις παρενέργειες απο το σχέδιο ΑΘΗΝΑ


Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθ. Κων. Αρβανιτόπουλο, με την οποία ζητούν να επανεξετάσει το σχέδιο Αθηνά που προβλέπει τη συγχώνευση τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, απέστειλαν οι τέσσερις μητροπολίτες της Θράκης, Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, Ξάνθης Παντελεήμων, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων.
Ακολουθεί η επιστολή των τεσσάρων μητροπολιτών:
Προς
τον Εξοχώτατον
Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνον Αρβανιτόπουλον
Εις Αθήνας
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,
Εν όψει της ψηφίσεως του Νόμου, γνωστού ως Σχεδίου «Αθηνά», επιθυμούμεν να θέσωμεν υπ’ όψιν Σας τας κάτωθι σκέψεις, αναφορικώς με το ζήτημα της συγχωνεύσεως Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Εν πρώτοις θεωρούμεν ότι δια μίαν εισέτι φοράν η Θράκη αποδυνα-μούται. Προσφάτως δια της αναστολής λειτουργίας των Σχολών της Αστυ-νομίας, τώρα δε δια της συγχωνεύσεως Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Δεύτερον, θεωρούμεν ότι το Δημοκρίτειον Πανεπιστήμιον Θράκης δεν πρέπει να υποστή συρρίκνωσιν και ιδιατέρως τα εν Κομοτηνή εδρεύοντα Τμήματα, δεδομένου ότι εις Αδριανούπολιν το εκεί Τουρκικόν Πανεπιστήμιον συνεχώς αυξάνεται.
Τρίτον, τα υπό συγχώνευσιν Τμήματα Ιστορίας και Εθνολογίας, καθώς και Γλώσσης, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών θερα-πεύουν διαφορετικά και κυρίως μοναδικά επιστημονικά πεδία εις τον Ελλαδικόν Πανεπιστημιακόν χώρον.
Τέταρτον, δια της συχγωνεύσεως αλλοιούται η φυσιογνωμία του Τμηματος Γλώσσης, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων Χωρών, εις το οποίον θεραπεύονται κυρίως αι γλώσσαι των χωρών του Ευξείνου Πόντου και μετατρέπεται εις κατεύθυνσιν «Ιστορίας και Εθνολογίας των Παρευξεινίων Χωρών», πράγμα το οποίον ουδεμίαν σχέσιν έχει με την γλώσσαν και την φιλολογίαν των χωρών αυτών και αποτελεί και νεολογισμόν. Ταυτοχρόνως, ουσιαστικώς καταργείται το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, εις το οποίον υπηρετούν 22 Μέλη Διδακτικού Προσωπικού, και λειτουργεί βάσει ενός συγχρόνου Προγράμματος Σπουδών προσανατολισμένου αποκλειστικώς εις την Ιστορίαν και την Εθνολογίαν. Δια του τρόπου αυτού καταργούνται τα δύο Τμήματα και παύουν να προσφέρουν, τόσον το διδακτικον όσον και το ερευνητικόν και επιστημονικόν έργον, το οποίον αναφέρεται εις ζητήματα Ιστορίας και Ανθρωπολογίας της Θράκης.
Όθεν, παρακαλούμεν Υμάς, Κύριε Υπουργέ, όπως λάβητε υπ’ όψιν Σας τας ανωτέρω σκέψεις ημών και επανεξετάσητε το ζήτημα τούτο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίον, συν τοις άλλοις, έχει και εθνικήν σημασίαν.
Μετ’ ευχών και τιμής
Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου
Δαμασκηνός
Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου
Παντελεήμων
Ο Αλεξανδρουπόλεως
Άνθιμος
Ο Μαρωνείας και Κομοτηνής
Παντελεήμων

ΕΠΙΚΡΟΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΕ ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΦΩΝΗ ΚΑΤΑ ΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΔΕΙΝΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου