Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ...


Σημαντικούς ερασιτέχνες Αγιογράφους διαθέτει ο Ι.Ναός του Προφ.Ηλία στη Βάρη Αττικής (υπάγεται στη Μητρόπολη Γλυφάδας) 
Βασικά έχει λύσει το πρόβλημά του ... Επίσης πρέπει να ξέρετε πριν αρχίσει ο Αγιογράφος ένα έργο κάνει ένα έργο την ακόλουθη ειδική προσευχή:

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ
Πριν αρχίσουν να αγιογραφούν, οι αγιογράφοι, διαβάζουν την παρακάτω Προσευχή: Δείτε πιο κάτω χαρακτηριστικά έργα δύο Αγιογράφων της ενορίας Προφ. Ηλία στη Βάρη 

 
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο απερίγραπτος υπάρχων τη φύσει της θεότητος και δια την σωτηρίαν του ανθρώπου επ΄ εσχάτων εκ της παρθένου και θεοτόκου Μαρίας αφράστως σαρκωθείς και αξιώσας περιγράφεσθαι. Ο τον άγιον χαρακτήρα της αχράντου όψεως εν τω αγίω μανδηλίω τυπώσας και δι αυτού την νόσον του τοπάρχου Αυγάρου ιασάμενος και την ψυχήν αυτού φωτίσας εις την επίγνωσιν σου του αληθινού Θεού ημών.
Ο δια του αγίου σου πνεύματος συνετίσας τον θείον απόστολόν σου και ευαγγελιστήν Λουκάν την μορφήν της παναμώμου σου μητρός διαγράψαι, φερούσης σε ως βρέφος εν ταις αγκάλαις αυτής, και το "Η χάρις του εξ εμού τεχθέντος δι εμού μετ' αυτών" ειπούσης, αυτός δέσποτα Θεέ των όλων, φώτισον συνέτισον την ψυχήν την καρδίαν και την διάνοιαν του δούλου σου (δείνα) και τάς χείρας αυτού εύθυνον προς το αμέμπτως και αρίστως διαγράφειν το είδος της εμφερείας σου και της παναχράντου σου μητρός και πάντων σου των αγίων, εις δόξαν σήν και εις φαιδρότητα και ωραϊσμόν της αγίας σου Εκκλησίας και εις άφεσιν αμαρτιών των σχετικώς αυτάς προσκυνούντων και μετ' ευλαβείας ασπαζομένων και την τιμήν επί το πρωτότυπον αναφερόντων. Λύτρωσαι δε αυτόν εκ πάσης διαβολικής επηρείας προκόπτοντα εν πάσαις ταις εντολαίς σου πρεσβείαις της παναχράντου μητρός σου, του αγίου ενδόξου και ευαγγελιστού Λουκά και πάντων των αγίων. Αμήν. 

ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΑΣΤΙΩΤΗ>
             
             

ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ >
               

Περισσότερα έργα των ερισετεχνών αυτών Αγιογράφων θα βρείτε: http://www.profitilia-kormpivari.gr/agiografia.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου