Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Μωρε ολα τα ρασα θα ξεσηκωθουν και για πολλά.. Αρκετή κι αβάσταχτη η...ψευτοσύνεση των Ιεραρχών που κρατάει πανω από 60 χρονια !

ΤΟ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ-ΤΟ ΘΕΤΕΙ ΚΑΘΕΤΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ!


1
Στο Άττικό Άλσος πρότεινε να 
γίνει ο περίφημος ναός του 
Σωτήρος για το Τάμα του 
Έθνους
κατά το χαιρετισμό του στην πρόσφατη ημερίδα ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Μάξιμος Ιβηρίτης. 

Ολόκληρη η τοποθέτηση έχει ως εξής: 

Φιλόχρηστοι και φιλοπάτριδες Έλληνες-Πανέλληνες,
Είναι εις όλους γνωστόν ότι εις τον καιρόν της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 σύσσωμον το Έθνος εξεσηκώθη προς αποτίναξιν του βαρβαρικού ζυγού. Τούτο αναγράφεται και εις την υπ᾿ αριθμ. 1786/1970 Εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωσθείσαν επ᾿ Εκκλησίας τη 3.1.1971.

Λέγει δε αύτη, ότι «Οι Πατριάρχαι, οι επίσκοποι, οι παπάδες, οι καλόγηροι, οι διδάσκαλοι, οι έμποροι, οι αρματολοί, οι κέφτες, οι οπλαρχηγοί, οι πλοίαρχοι, οι πυρποληταί … πάντες υπήρξαν άνδρες πίστεως, η δε πίστις ώπλιζεν αυτούς δι᾿ υπομονής, δι᾿  ελπίδος, δι᾿ ευψυχίας, διά πνεύματος θυσίας» (βλ. σελ. 10, 11). 
Υπό τοιούτου πνεύματος θυσίας ενεφορείτο και ο αοίδιμος Πατριάρχης του Γένους Εθνοιερομάρτυς Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄, όστις πρώτος εξ όλων προσέφερε το μαρτυρικόν αίμα του και επότισε το δένδρον της ελευθερίας.

Η χορεία των ιερών τούτων αγωνιστών, με πρωτεργάτην τον θρυλικόν Γέρον του Μοριά, εζήτησαν τω καιρώ εκείνω χάριν από τον Σωτήρα Χριστόν και έδωσαν υπόσχεσιν μετά την απελευθέρωσιν να ανεγείρουν επ᾿ ονόματί του εις την «καθέδραν της Κυνερνήσεως», μεγαλοπρεπή Ιερόν Ναόν. Την προγονικήν ταύτην παρακαταθήκην την υιοθέτησε την 31.7.1829 η Δ΄ Εθνοσυνέλευσις των Ελλήνων με το Η΄ Ψήφισμα, το οποίον υπέγραψεν ο ένδοξος Εθνάρχης των Ελλήνων Ιωάννης Καποδίστριας.

Αλλά το έργον του μεγάλου εκείνου Κυβερνήτου της Ελλάδος, όστις ηθέλησε να θεμελιώση τον κοινωνικόν και πολιτικόν βίον του νέου Ελληνικού Κράτους επί της ορθοδόξου θρησκευτικής και εκκλησιαστικής παραδόσεως του Έθνους διεκόπη αποτόμως, ότε την 27 Σεπτεμβρίου 1831 εδολοφονείτο εις το Ναύπλιον προ του Ι. Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, καθ᾿ ην ώραν μετέβαινεν εις την Θείαν Λειτουργίαν.

Έκτοτε το εθνικόν τούτο μνημείον, δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθή, καίτοι επεχειρήθη προ 45 ετίας περίπου. Αι οραταί και αόρατοι δυνάμεις, αίτινες ανέκαθεν πολεμούν την Ελληνορθοδοξίαν, ημπόδισαν και συνεχίζουν να εμποδίζουν πάντί σθένει το μεγαλεπήβολον τούτο έργον του φιλοτίμου ελληνικού λαού. Όμως καιρός παντί πράγματι!
Κατά την εύσημον και πανίερον ταύτην ημέραν καλούμεθα άπαντες εις εθνικόν προσκλητήριον. Ελήλυθεν η ώρα να συνεργασθούν επί τέλους Κράτος και Εκκλησία διά την εκπλήρωσιν της μεγάλης εκείνης υποσχέσεως.

Διερμηνεύων και τα συναισθήματα όλων των Ιερών Μονών, πατέρων και αδελφών της Πολιτείας του Άθω, φρονούμεν ότι η θέσις επιβάλλεται να είναι λίαν περίοπτος και δεσπόζουσα και ως τοιαύτη ενδείκνυταιμόνον το Αττικόν Άλσος. Ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός είναι μακρόθυμος και πολυέλεος· είναι όμως και αδέκαστος κριτής. Αδέκαστος κριτής είναι και η ιστορία. Ευχόμεθα η σημερινή Ημερίς να στεφθή με επιτυχίαν· η δε χάρις της Αθωνιτίσσης Υπεραγίας Θεοτόκου να σκέπη υμάς άπαντας. Αμήν !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου