Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΣ


oikoumenikos-aek
 ΑΕΚΑΡΑ ..Ο 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ...

Επεμβαίνει 
ορθώς... αλλά 
κατόπιν εορτής!
Η ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ,μετά από ενα σχεδον αιώνα επιτυχιών υποβιβάστηκε από την πρώτη στην δεύτερη κατηγορία του Ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η ιστορία της ΑΕΚ ξεκινά πολύ πιο πριν, στην Κωνσταντινούπολη, η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου συγκέντρωνε μεγάλη πληθυσμιακή κοινότητα Ελλήνων, όπως και η Θεσσαλονίκη και η Σμύρνη, εκτός του τότε ελληνικού κράτους.
Το έμβλημα της ΑΕΚ είναι ο δικέφαλος αετός και τα χρώματα της είναι το κίτρινο και μαύρο, όλα εμπνευσμένα από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να θυμίζουν στους μεταγενέστερους την ένδοξη αθλητική παρακαταθήκη των Ελλήνων της Πόλης αλλά και την ένδοξη Βασιλεύουσα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει μεγάλη αγάπη στην ΑΕΚ και ποτέ δεν το έκρυψε! Μιλώντας παλαιότερα για την ΑΕΚ μεταξύ άλλων είχε αναφέρει: "Η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν"
Ακολουθεί η ομιλία του Οικ. Πατριάρχη η οποία δίνει πολλές ελπίδες για το αύριο της τσλαίπωρης ΑΕΚ:
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Με πολλήν χαράν και συγκίνησιν σας υποδεχόμεθα εις τας αυλάς της Μητρός Εκκλησίας με την ευκαιρίαν της επισκέψεώς σας εις την πόλιν η οποία εγέννησε την ΑΕΚ, επί τη 80η επέτειο από της ιδρύσεως αυτής εις το κλείνον Πέραν.
Στρέφοντες τους δείκτας του ωρολογίου 80 έτη οπίσω, ευρίσκομεν εις την Πόλιν μας μιαν ακμάζουσαν ακόμη Ομογένειαν, κομώσαν τόσον εις αριθμούς, όσον και εις παντοειδή επιτεύγματα.
Η Ρωμιοσύνη της Πόλεως ήτο πρωτοπόρος παντού: Εις τα γράμματα και τας επιστήμας, εις το εμπόριον και τας τέχνας, εις τας καλάς τέχνας και τον αθλητισμόν, εις τας διαστάσεις του πνεύματος, αλλά και της οικονομίας.
Ητο άνευ υπερβολής το αφρόγαλα της κοινωνίας της ιστορικής ημών Πόλεως. Αι Κοινότητες ημών έσφυζαν από ζωήν, αι Εκκλησίαι μας ήσαν κατάμεστοι από πιστούς, τα σχολεία μας, από τας Αστικάς Σχολάς μέχρι τα Λύκεια, τα μεγαλώνυμα Εκπαιδευτήρια, την πολιάν Πατριαρχική Μεγάλην του Γένους Σχολήν και την σεβασμίαν Θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης, επλημμύριζον από μαθητάς και φοιτητάς.
Ιδρύματα Φιλανθρωπικά, Σύνδεσμοι κοινωνικοί, Σωματεία συντεχνιακά, Σύλλογοι Φιλολογικοί, Πολιτιστικοί, και Αθλητικοί ήνθιζον ως κρίνα μέσα εις το μέγα περιβόλι της Βασιλευούσης. Αλλά, η ιστορία αρέσκεται εις το να παίζη παράξενα και οδυνηρά παιχνίδια εις το Γένος μας.
Τα πράγματα ήλλαξαν άρδην και η σημερινή κατάστασις ενταύθα δεν είναι δια το Γένος οποία η προ 80ετίας. Ο ποιητής ωμίλει περί περασμένων μεγαλείων και συνεβούλευε: «και διηγώντας τα να κλαις».
Ο μεγάλος Πατριάρχης των κάτω χρόνων μακάριστος προκάτοχος ημών Αθηναγόρας, αντιθέτως, ετόνιζεν επιμόνως: «και διηγώντας τα να μην κλαις!...».
Δόξα τω Θεώ, πάντως, υπάρχομεν. Ισχύει και δι' ημάς το αποστολικόν λόγιον: «ως αποθνήσκοντες, και ιδού ζώμεν».
Και υπάρχομεν και θα αγωνισθώμεν δια να υπάρχωμεν και εις το μέλλον. Πιστεύομεν εις τον Θεόν και δεν παραιτούμεθα των ελπίδων μας. Είμεθα εις την γην των πατέρων μας εις την γην την ιδική μας.
Αι ρίζαι μας φθάνουν πολύ οπίσω, εις τους χρόνους της εκ Μεγάρων ελεύσεως ενταύθα του Βύζαντος. Και η γη αυτή είναι ποτισμένη με πολύν ιδρώτα, με πολλά δάκρυα. Είναι κατάσπαρτη από λείψανα Αγίων και αίματα Μαρτύρων, από μεγαλοπρεπή ερείπια του πνεύματος της πίστεως, του δυναμισμού, της σοφίας, του ανθρωπισμού, και των υψηλών πολιτιστικών επιτευγμάτων του Γένους.
Αυτά μας δίδουν υπομονήν και δύναμιν και επιθυμίαν να ολοκληρώσωμεν τον ανθρώπινον κύκλον μας ενταύθα. Εστω «ως αγνοούμενοι και επιγινωσκόμενοι, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες», χάριτι του Σωτήρος Χριστού του Παντοκρατόρος και βοηθεία της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμμακαρίστου και Υπερμάχου Στρατηγού των Χριστιανών.
Εν εκ των λαμπρών Αθλητικών Σωματείων της Πόλεώς μας υπήρξεν η «Αθλητική Ενωσις Κωνσταντινουπόλεως», το ιδρυθέν εις την συνοικίαν του Πέραν το 1924 και αργότερον εκριζωθέν και αυτό εντεύθεν και μεταφυτευθέν εις την άλλην πλευρά του Αιγαίου, εξ αιτίας των γνωστών ιστορικών περιπετειών της Ομογένειας.
Το Σωματείων σας. Η «ΑΕΚ», η εν τω Κλείνω Αστει πλέον διαπρέπουσα και τιμώσα το όνομα της Πόλεώς μας και τα αρχαία σύμβολα της Ορθοδοξίας, ακόμη και εις το έμβλημά της.
Χαιρόμεθα διότι η ΑΕΚ κατώρθωσε και έφθασεν εις την ηλικίαν των 80 ετών. Όχι, δεν εγήρασε! Δεν είναι γραία! Είναι απλώς μεγάλη εις ιστορίαν, εις επιτεύγματα, εις εμπειρίαν, εις προσφοράν προς την νεότητα, εις τίτλους και εις δόξαν.
Συγχαίρομεν πατρικώς επί τη ευτυχεί αμφιετηρίδι και ελπίζομεν ότι τα οιοδήποτε προβλήματα που κατά καιρούς αναφύονται, ως τα επί του παρόντος οικονομικά, θα υπερπηδώνται.
Πάντοτε θα ευρίσκωνται άνθρωποι, οι οποίοι πέραν από το ποδόσφαιρον καθ' εαυτό θα διακρίνουν ότι η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν. Ζουν, εμπνέουν, ενθουσιάζουν, χαρίζουν χαράν.
Μας έχει κυριολεκτικώς συγκινήσει η προσωπική περίπτωσίς σας, αγαπητέ κύριε Νικολαϊδη, και ολίγων φίλων σας, οι οποίοι εις κρίσιμον στιγμήν δια την ΑΕΚ εσπεύσατε με στοργή υιών προς μητέρα, να την βοηθήσετε, αντιπελαργούντες, να εξέλθη της τελευταίας κρίσεως και να συνεχίση την ωραίαν πορείαν της προσφοράς της προς την άλκιμον Ελληνική νεότητα.
Ιδιαιτέρως συγχαίρομεν δια την ωραίαν σκέψιν σας να εορτάσητε την 80ετηρίδα της ΑΕΚ πραγματοποιούντες φιλικήν συνάντησιν μετά της διακεκριμένης ομάδος της Πόλεως μας GALATASARAY, η οποία και πρόκειται να λάβη χώραν εις το γήπεδον της τελευταίας αύριον.
Θεωρούμεν την πρωτοβουλίαν αυτήν άξιαν πολλών επαίνων και συγχαρητηρίων, διότι καλλιεργεί φιλικάς σχέσεις μεταξύ των νέων των δύο γειτόνων Χωρών. Αι Χώραι κατοικούνται υπό ανθρώπων και τας καλάς σχέσεις τας δημιουργούν οι άνθρωποι.
Και εις τας δύο πλευράς του Αιγαίου υπάρχουν άνθρωποι καλής θελήσεως. Δώσατε το στήριγμά σας. Κάποιος θα το συλλάβη.
Δώσατε το χέρι σας. Κάποιος θα το αποδεχτή. Δώσατε το παράδειγμα της καλωσύνης, της ανθρωπιάς και της φιλίας. Κάποιοι θα βρεθούν να το μιμηθούν. Αι ευχαί ημών θα συνοδεύουν διάπυροι την αυριανήν συνάντησιν.
Όχι τόσον δια το αποτέλεσμα των τερμάτων, όσο δια το αποτέλεσμα των καρδιών! Όχι τόσον δια την επιτυχή λάκτισιν της σφαίρας, όσο δια την επιτυχή προσφοράν της φιλίας, της καλής θελήσεως και της αγάπης!
Με αυτάς τας σκέψεις και με αυτά τα αισθήματα καλωσορίζομεν πάντας τους εξ Ελλάδος ελθόντας αγαπητούς επισκέπτας μας, με πρώτην την διοίκησιν και την Ομάδα της ΑΕΚ, και συγχαίρομεν το ιστορικόν Σωματείον, ευχόμενοι εις αυτό «Να τα εκατοστήση»!». (http://sotirioslogos.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου