Τετάρτη 7 Μαΐου 2014


Αλλαγές στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας

του Αντώνη Τριανταφύλλου
7 Μαΐου 2014, 13:36


Σε κωδικοποίηση των υφιστάμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών και προϋποθέσεων -με απόλυτο σεβασμό στο  υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και χωρίς να θέτουν νέους κανόνες δικαίου- για την ίδρυση και λειτουργία χώρων λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων ομάδων προχωρούν οι συναρμόδιοι φορείς της πολιτείας. 
Το Amen.gr, φέρνει στη δημοσιότητα τις αλλαγές που επέρχονται μέσα από εγκύκλιο με θέμα: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων», της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας προς τους συναρμόδιους φορείς.
Με αυτήν παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για τη σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων και εν ισχύ νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και για τη χορήγηση άδειας μεταστέγασης χώρων λατρείας των ετερόδοξων και ετερόθρησκων
θρησκευτικών κοινοτήτων, ώστε -με απόλυτο σεβασμό στο δικαίωμα των θρησκευτικών κοινοτήτων να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τη λατρεία- να μπει τάξη στη γραφειοκρατία για την αδειοδότηση και μεταστέγαση θρησκευτικών χώρων, να υπάρχουν και να τηρούνται κανόνες για την ασφαλή συνάθροιση των μελών των θρησκευτικών ομάδων και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των γειτνιαζόντων κατοίκων και
εγκαταστάσεων, γεγονός που αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας.
Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει η Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων είναι η δημιουργία ειδικού εντύπου με το οποίο κωδικοποιούνται η βασική νομοθεσία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποδείγματα εντύπων και δικαιολογητικών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με άλλους φορείς σχετικά με τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας θρησκευτικών χώρων ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών κοινοτήτων.
Στους συναρμόδιους φορείς των υπουργείων Παιδείας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υγείας που είναι επιφορτισμένοι με την έγκριση λειτουργίας λατρευτικών χώρων εδώ και καιρό ήταν διαπιστωμένη η ανάγκη βελτιωτικών αλλαγών στον τρόπο χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας ετερόδοξων και ετερόθρησκων θρησκευτικών ομάδων.
Η πρακτική που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα ήταν να προηγείται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε χώρους λατρείας. Αυτή η διαδικασία όμως είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, καθώς αδειοδοτούνταν και στη συνέχεια λειτουργούσαν θρησκευτικοί χώροι, χωρίς όμως να τηρούνται σε πολλές περιπτώσεις -ούτε στο ελάχιστο- κανόνες ασφαλείας και υγιεινής με μεγάλες συγκεντρώσεις πιστών σε κλειστούς και ακατάλληλους -λόγω μεγέθους- χώρους, σε υπόγεια, χωρίς αερισμό και φωτισμό, χωρίς αποχωρητήρια, ενώ είχε διαπιστωθεί χρησιμοποίηση ισχυρών ηχητικών εγκαταστάσεων, που εξέπεμπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέρμετρες και δυσανάλογες με τη χρήση, ηχητικές οχλήσεις, προσβάλλοντας όμως έτσι τα δικαιώματα των περιοίκων.
Οι αλλαγές και τα δικαιολογητικά
Στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ευκτήριων Οίκων και Ναών Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων θρησκευτικών κοινοτήτων» θα αποτελεί επίσημο μέσο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και του κοινού, καθώς και των δημοσίων φορέων για τη διαδικασία που στο εξής θα ακολουθείται ως προς την ίδρυση και λειτουργία ευκτήριων οίκων και ναών.
Στο Πληροφοριακό Δελτίο αποτυπώνεται αναλυτικά η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας και περιγράφονται ή /και παρατίθενται ως παραρτήματα τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα αιτήσεων που ζητείται τόσο να συμπληρωθούν από τους αιτούντες όσο και να εκδοθούν από τους συνυπογράφοντες την παρούσα, όπως πρότυπα απαραίτητων βεβαιώσεων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΟΥ - ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ
α) Αίτηση υπογεγραμμένη από το θρησκευτικό λειτουργό και τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας στην οποία θα αναφέρεται οπωσδήποτε και ο μέγιστος κάθε φορά αριθμός φιλοξενούμενων (πιστών ή και επισκεπτών) στο χώρο, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ανάλογες διατάξεις περί ελαχίστου εμβαδού του δηλωθέντος χώρου.
Στην αίτηση αναγράφονται οι διευθύνσεις κατοικίας των αιτούντων μελών και βεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών τους.
β) Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του θρησκευτικού λειτουργού και των μελών που υπογράφουν την αίτηση. Εάν οι αιτούντες δεν είναι Έλληνες ή Ευρωπαίοι Πολίτες, απαιτείται αντίγραφο της εν ισχύ άδειας παραμονής τους στη χώρα.
γ) Βιογραφικό σημείωμα του θρησκευτικού λειτουργού (όπου θα αναγράφονται και ενδεχομένως οι τίτλοι σπουδών του).
δ) Ομολογία πίστης (σύντομη περιγραφή των βασικών αρχών πίστης και του λατρευτικού τυπικού) και Καταστατικό μετά του τυχόν υπάρχοντος Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας (εάν φυσικά η αιτούσα θρησκευτική κοινότητα έχει οργανωθεί υπό συγκεκριμένο νομικό τύπο πχ σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρία).
ε) Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας (μετά του πιστοποιητικού μεταγραφής του) στο όνομα της θρησκευτικής κοινότητας (αν αυτή έχει νομική προσωπικότητα) ή του θρησκευτικού λειτουργού ή κάποιου από τα αιτούντα μέλη της κοινότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο ή δηλωθέν στην αρμόδια φορολογική αρχή, κατά τις κείμενες διατάξεις) του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ή να
εγκατασταθεί ο ναός ή ο ευκτήριος οίκος. Σε περίπτωση μισθωτηρίου συμβολαίου, απαιτείται να αναγράφεται η δυνατότητα χρήσης του μισθίου για το συγκεκριμένο σκοπό, άλλως προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη χρήση για θρησκευτικές δραστηριότητες.
στ) Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας περί της επιτρεπομένης άσκησης δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια λειτουργίας του ναού/ευκτήριου οίκου (βεβαίωση χρήσης γης).
ζ) Βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό, στην οποία, ανάλογα με τον δηλωθέντα πληθυσμό (μέγιστο αριθμό κάθε φορά φιλοξενουμένων) που θα εξυπηρετεί ο ευκτήριος οίκος ή ο ναός, θα βεβαιώνεται ρητά, αναλυτικά και σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι ο χώρος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας
χρήσης για να λειτουργήσει χώρος που θα φιλοξενήσει θρησκευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου αριθμού ατόμων, σύμφωνα με το Νέο
Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό καθώς και τις εκάστοτε
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
η) Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις γενικής υγιεινής και υγιεινής περιβάλλοντος.
θ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας πυροσβεστικής αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ι) Σε περίπτωση εγκατάστασης ισχυρών ηχοσυστημάτων – μικροφωνικών εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου, βεβαίωση μηχανικού για την ύπαρξη της αναγκαίας ηχομόνωσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΟΥ - ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ
ια) Αίτηση υπογεγραμμένη από το θρησκευτικό λειτουργό.
ιβ) Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των μελών ή απόφαση του
επίσημου κεντρικού οργάνου της θρησκευτικής κοινότητας με τα οποία
αποφασίζεται η μεταστέγαση.
ιγ) Τα ανωτέρω υπό στοιχεία ε’ έως ι’ δικαιολογητικά.
ΠΗΓΗ:http://www.amen.gr/article17944#sthash.dn5ivYns.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου