Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη

Προχθές μπήκαμε στα ενδότερα της μοναστικής Πολιτείας του Αγίου Όρους και σας παρουσιάσαμε τον ΧΑΡΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.ΣΗΜΕΡΑ...
Σας δίνουμε ένα χαρακτηριστικό "καταστατικό' μιας μεμονομένης μόνης , της Μονής Ασωμάτων Πετράκη, που αποτελεί το προπύργιο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κι έχει τεράστια ισχύ στα εκκλησιαστικά μας πράγματα. Ανάλογα καταστατικά έχουν και οι λοιπές Μονές.


Εσωτερικός Κανονισμός της Μονης
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος.
Ἔχοντες ὑπ ὄψιν τὸ ἄρθρον 39 παρ. 4 τοῦ Νόμου 590/77, «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος», προβαίνομεν εἰς τὴν σύνταξιν τοῦ παρόντος Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοὺ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςἈσωμάτων-Πετράκη, ἡ ὁποία εἶναι ἀνδρῴα καὶ λειτουργεῖ κατὰ τὸ ἰδιόρρυθμον σύστημα.
Ὁ παρὼν Κανονισμὸς διέπει τὰ τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προαγωγῆς τοῦ πνευματικοῦ βίου καὶδιοικήσεως αὐτῆς, συμφώνως πρὸς τὰς μοναχικὰς ἐπαγγελίας καὶ τοὺς περὶ μοναχικοῦ βίου Ἱεροὺς Κανόνας καὶ παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´
ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
Ἄρθρον 1
α) Ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἱδρύθη τὸ 1678 ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχον καὶ Ἰατρὸν Παρθένιον Πετράκην.
Τὴν 7ην Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου, ἡ Ἱερὰ Μονὴἀναμιμνῄσκεται ἰδιαιτέρως τοῦ ἀνακαινιστοῦ αὐτῆς Παρθενίου Πετράκη. Ἀπὸ ἐτῶν ἔχει καθιερωθῆ, κατὰτὴν ἡμέραν ταύτην νὰ τελῆται μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν Μνημόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦἈνακαινιστοῦ καὶ τῶν διατελεσάντων Καθηγουμένων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καὶ Μοναχῶν τῆςἹερᾶς Μονῆς.
Τὸ Καθολικόν της, ποὺ εἶναι καὶ Συνοδικὸν παρεκκλήσιον, καὶ γενικῶς ἡ Μονή, καθὼς εὑρίσκεται εἰς τὸκέντρον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἐπιδιώκει νὰ εἶναι χῶρος πνευματικῆς τροφοδοσίας τῶν πιστῶν μὲ τὴν μυστηριακὴν ζωὴν καὶ τὴν βίωσιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας.
β) Τελεῖ κατὰ τὰ ὁριζόμενα διὰ τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 6 τοῦ Νόμου 590/77 ὑπὸ τὴν πνευματικήν, διοικητικὴνἐποπτείαν καὶ ἔλεγχον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.
γ) Εἶναι ἐκ τοῦ Νόμου Νομικὸν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου.
Ἄρθρον 2
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ ὑπαγομένη εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν τελεῖ ὑπὸ τὴν κανονικὴν δικαιοδοσίαν τοῦΚυριάρχου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.
Συγκεκριμένως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν:
α) Μνημονεύεται ἐν πάσαις ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις, ὡς ὁρίζει ἡ τάξις τῆς κατ᾿ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου τοῦΧριστοῦ Ἐκκλησίας, ἔν τε τῇ Ἱερᾷ Μονῇ καὶ τοῖς Μετοχίοις Αὐτῆς.
β) Ἀσκεῖ τὴν ἀνωτάτην πνευματικὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ἐποπτεύει διὰ τὴν πιστὴνἐφαρμογὴν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.
γ) Καθιστᾷ δι᾿εἰδικῆς τελετῆς τὸν ὑπὸ τῆς Ἀδελφότητος ἐκλεγέντα Ἡγούμενον.
δ) Παρέχει τὴν εὐλογίαν τοῦ διὰ τὴν κουρὰν τῶν Δοκίμων ὡς Μοναχῶν.
ε) Τελεῖ τὰς χειροτονίας τῶν Κληρικὼν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος, μετὰ ἀπὸ πρότασιν τοῦἨγουμενοσυμβουλίου.
στ) Παρέχει ἄδειαν ἀπουσίας μέχρις ἑνὸς μηνός, διὰ τὴν Ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν, εἰς τοὺς Μοναχούς.
ζ) Ἐγκρίνει τὴν μετάπεμψιν Ἀδελφοῦ τινος εἰς ἑτέραν Ἱερὰν Μονὴν καὶ ἐγκαταβίωσιν Ἀδελφοῦ ἑτέρας Μονῆς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν.
η) Ἀσκεῖ πειθαρχικὸν ἔλεγχον κατὰ παντὸς παρεκτρεπομένου Ἱερομονάχου ἢ Μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας καὶ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Νόμους καὶ παραπέμπει αὐτὸν εἰς τὸ ἁρμόδιονἘκκλησιαστικὸν Δικαστήριον.
θ) Ἀσκεῖ ἔλεγχον ἐπὶ τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ὡς πρὸς τὴν νομιμότητα αὐτῆς, συμφώνως πρὸς τὸἄρθρον 39 παρ. 6 τοῦ Νόμου 590/77.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β´
ΠΕΡΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Ἄρθρον 3
α) Ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ Μοναχούς, Ἱεροδιακόνους καὶ Ἱερομονάχους.
β) Μέλος τῆς Ἀδελφότητος καθίσταται δι᾿ἀποφάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καὶ μετ᾿ ἔγκρισιν τοῦΜακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ὁ ὑποστάς, τὴν κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου δοκιμασίαν λαϊκὸς διὰ τῆς κουρᾶς, ὡς καὶ ὁ ἐξ ἑτέρας Μονῆς κανονικῶς καὶ νομίμως προερχόμενος Μοναχός, Ἱεροδιάκονος ἢ Ἱερομόναχος, ἀποδεχόμενος δι᾿ἐγγράφου δηλώσεώς του πρὸ τῆς ἐγγραφῆς τοῦ εἰς τὸ Μοναχολόγιον τὸν παρόντα Κανονισμόν.
γ) Ὁ χρόνος δοκιμασίας τοῦ λαϊκοῦ ὑποψηφίου Μοναχοῦ διὰ κουρὰν ἢ τοῦ ἤδη κεκαρμένου, οἱουδήποτε βαθμοῦ, διὰ τὴν ἐγγράφην εἰς τὸ Μοναχολόγιον ἀποτελεῖ δικαίωμα τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου καὶ εἶναιἀνάλογος τῆς προσαρμοστικότητος τοῦ δοκιμαζομένου πρὸς τὰ Μοναχικὰ θέσμια.
δ) Ἕκαστος Ἀδελφὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑποχρεοῦται ἀπροφασίστως, νὰ ἐπιτελῇ τὰ ἀνατιθέμενα εἰς αὐτὸν παρὰ τοῦ Ἡγουμένου διακονήματα, εἴτε εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν εἴτε εἰς τὰ Μετόχια αὐτῆς.
ε) Μέλος τῆς Ἀδελφότητος δύναται μετ᾿ἄδειαν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, νὰ προσφέρῃ ὑπηρεσίαν εἰςἄλλην Μητρόπολιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διατηρουμένου εἰς πᾶσαν περίπτωσιν τοῦ δικαιώματος τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν χορηγηθεῖσαν ὑπὸ τούτου ἄδειαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ´
ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ἡγούμενος
Ἄρθρον 4
Ὁ Ἡγούμενος ἀσκεῖ τὴν καθόλου πνευματικὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Εἰδικώτερον κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων καὶ ἁρμοδιοτήτων του, πνευματικῶν καὶ διοικητικῶν:
α) Προτείνει εἰς τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον τὴν πρόσληψιν δοκίμων καὶ τὴν κουρὰν Μοναχῶν ὡς καὶ τὴν εἰςἹερωσύνην προαγωγὴν τῶν Ἀδελφῶν τῆς Μονῆς.
β) Ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἐνώπιον πάσης Ἐκκλησιαστικῆς καὶ Κρατικὴς Ἀρχῆς, Δικαστηρίου καὶπαντὸς τρίτου. Ὑπογράφει πάντα τὰ ἔγγραφα καὶ Πρακτικά, ἐντολὰς διὰ δαπάνας καὶ εἰσπράξεις, ὡς καὶτὰ ἐντάλματα δι᾿ἀνάληψιν χρημάτων.
γ) Συγκαλεῖ τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον καὶ τὴν Ὁλομέλειαν τῆς Ἀδελφότητος καὶ προεδρεύει αὐτῶν.
δ) Ἐλέγχει τὸ Ταμεῖον, τὴν Γραμματείαν, τὴν Διαχείρισιν καὶ τὰ Μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Τὸν Ἡγούμενον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀντικαθιστᾷ ὁ ἀναπληρωτής του, ὁριζόμενος δι᾿ἀποφάσεως τοῦἩγουμενοσυμβουλίου.
Εἰς περίπτωσιν παραιτήσεως, προαγωγῆς ἢ θανάτου τοῦ Ἡγουμένου, καθήκοντα Ἡγουμένου ἐκτελεῖ ὁπρῶτος Ἡγουμενοσύμβουλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ´
Ἄρθρον 5
α) Ὁ Ἡγούμενος ἐκλέγεται ὑπὸ τῶν ἐγγεγραμμένων εἰς τὸ Μοναχολόγιον Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καὶΜοναχῶν, τῶν ὑπηρετούντων ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν, ἐὰν εἰς τὴνἹερὰν Μονὴν ἐγκαταβιοῦν τουλάχιστον πέντε Ἀδελφοί.
Ἄλλως διορίζεται κατὰ τὰ ὁριζόμενα διὰ τοῦ Ν. 590/77 ἄρθρον 39 παρ. 5 ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ ὁ διορισμὸς τοῦ ἰσχύει, καθ᾿ὅσον χρόνον οἱ ἐγκαταβιοῦντες Ἀδελφοὶ εἶναι ὀλιγώτεροι τῶν πέντε. Συμπληρουμένου τοῦ ὡς ἄνω ἀριθμοῦ ἐγκαταβιούντων, γίνεται ἐκλογή.
β) Ἐγκαταβιοῦντες Ἀδελφοὶ θεωροῦνται καὶ οἱ εἰς τὰ Μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπηρετοῦντες, κατόπινἀποφάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου.
Ἄρθρον 6
α) Ἡ ἐκλογὴ Ἡγουμένου γίνεται ὑπὸ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου Ἀδελφῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμέρῶν, ἀπὸτῆς καθ᾿οἱονδήποτε τρόπον κενώσεως τῆς θέσεως τοῦ Ἡγουμένου καὶ πραγματοποιεῖται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας ἐντός τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.Ἀπαρτία διὰ τὴν ἐκλογὴν ὑπάρχει, ἐὰν παρίσταται τὸ ἥμισυ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου σὺν ἕνας.
Τῆς Ἀδελφότητος προεδρεύει ὁ πρῶτος τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων καὶ συμπληροῦται ἡ Τριμελὴς Ἐπιτροπὴδιὰ τοῦ ἔχοντος τὰ πρεσβεῖα Ἱερωσύνης.
Ἡ πρόσκλησις διὰ τὴν ἐκλογὴν κοινοποιεῖται ἐγγράφως καὶ παραλαμβάνεται μὲ ἔγγραφον ἀπόδειξιν παραλαβῆς.
β) Δικαίωμα ὑποψηφιότητος διὰ τὴν θέσιν τοῦ Ἡγουμένου ἔχουν οἱ εἰς τὸ Μοναχολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆςἐγγεγραμμένοι Ἱερομόναχοι, οἱ ὑπηρετοῦντες ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν Ἱερὰν ἈρχιεπισκοπὴνἈθηνῶν, ἀποκλειομένων τῶν Ἱεροδιακόνων καὶ Μοναχῶν.
γ) Ἡ ἐκλογὴ ἄρχεται διὰ τῆς ἀναγνώσεως τῶν ὀνομάτων τῶν παρόντων.
δ) Πρῶτος ψηφίζει ὁ νεώτερος εἰς βαθμὸν καὶ πρεσβεῖα.
ε) Τὰ πρὸς ἐκλογήν του Ἡγουμένου ψηφοδέλτια καὶ οἱ φάκελοι, φέρουν τὴν μεγάλην σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τὴν μονογραφὴν τοῦ Προέδρου τῆς Συνελεύσεως.
Ἕκαστος Ἀδελφὸς εἰσέρχεται εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα, εἰς τὸ Διακονικὸν τοῦ ὁποίου καὶ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κλίτους εὑρίσκεται ψηφοδόχος ἠλεγμένη ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει Ἀδελφῶν καὶ ἐσφραγισμένη δι᾿ἱσπανικοῦκηροῦ. Ἐκεῖ ἀναγράφει τὸ ὄνομα καὶ τὸ ἐπώνυμον τῆς προτιμήσεώς του, θέτει τοῦτο ἐντὸς τοῦ φακέλου καὶτὸ ῥίπτει ἐντὸς τῆς ἐσφραγισμένης ψηφοδόχου.
στ) Χρέη Γραμματέως κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐκτελεῖ ὁ ὑπὸ τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου ὁριζόμενος.
ζ) Ἡ διαλογὴ πραγματοποιεῖται ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς, παρουσίᾳ τῶν ψηφισάντων Ἀδελφῶν. Ἡγούμενοςἐκλέγεται ὁ συγκεντρώσας τὴν πλειοψηφίαν τῶν παρόντων.
η) Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας προτιμᾶται ὁ ἔχων τὰ πρεσβεῖα Ἱερωσύνης.
θ) Διὰ τὴν ἐκλογὴν συντάσσεται Πρακτικόν, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογῆς καὶ τὸὁποῖον ὑπογράφεται ὑπὸ πάντων τῶν συμμετασχόντων εἰς τὴν ἐκλογήν.
ι) Εἰς τὸ αὐτὸ πρωτόκολλον καταχωροῦνται καὶ αἱ τυχὸν ἐνστάσεις, προβαλλόμεναι κατὰ τοῦ κύρους τῆςἐκλογῆς.
ια) Τὸ πρωτόκολλον ἐκλογῆς ὑποβάλλεται ἐντὸς πέντε (5) ἡμέρων εἰς τὸν Μακαριώτατον ἈρχιεπίσκοπονἈθηνῶν πρὸς ἐπικύρωσιν, ὅστις ἀποφαίνεται καὶ ἐπὶ τῶν τυχὸν ἐνστάσεων, ἐκδίδων καὶ τὴν σχετικὴν πρᾶξιν ἠτιολογημένην ἐγκρίσεως ἢ μὴ τῆς ἐκλογῆς.
ιβ) Ἐνστάσεις πρὸ καὶ διαρκούσης τῆς ἐκλογῆς ἢ μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς συζητοῦνται ἀμέσως ὑπὸπάντων τῶν ψηφισάντων Ἀδελφῶν καὶ ἀποῤῥίπτονται διὰ Πρακτικοῦ ἠτιολογημένου, ἐφ᾿ὅσον ἡἀπόφασις ληφθῇ μὲ πλειοψηφίαν τῶν παρόντων.
ιγ) Οἱ ἐμμένοντες εἰς τὴν ἔνστασιν δύνανται νὰ προσφύγουν ἐντὸς 48 ὡρῶν ἀπὸ τῆς ὥρας τῆς λήξεως τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἀδελφότητος, εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ὅστις διὰ πράξεως δέχεταιἢ ἀποῤῥίπτει τὴν ἔνστασιν ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς καταθέσεως ταύτης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε´
ΕΚΛΟΓΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ἄρθρον 7
α) Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο Αἱρετὰ Μέλη, ἐκλεγόμενα ὑπὸ τῶν ἐγγεγραμμένων εἰς τὸΜοναχολόγιον Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καὶ Μοναχῶν, Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ὑπηρετούντωνἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν.
Ἡ θητεία τῶν ἐκλεγέντων εἶναι πενταετὴς καὶ δύνανται νὰ ἐπανεκλεγοῦν.
β) Δικαίωμα ὑποψηφιότητος ἔχουν ἅπαντες οἱ ἐγγεγραμμένοι εἰς τὸ Μοναχολόγιον Ἱερομόναχοι,Ἱεροδιάκονοι καὶ Μοναχοί, οἱ ὑπηρετοῦντες ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς τὴν Ἱερὰν ἈρχιεπισκοπὴνἈθηνῶν.
γ) Ἡ ἐκλογὴ τῶν Μελῶν τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου γίνεται εἰς μίαν καὶ μόνον ψηφοφορίαν, κατὰ τὴνὁποίαν ἐκλέγονται οἱ λαβόντες τὰς περισσοτέρας ψήφους.
Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας κατὰ τὴν ἐκλογὴν προτιμᾶται μεταξὺ τῶν Ἱερομονάχων ὁ ἔχων τὰ Πρεσβεῖα χειροτονίας εἰς Ἱερέα, μεταξὺ Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων ἢ Μοναχῶν, ὁ κατὰ βαθμὸν ἀνώτερος, μεταξὺ δὲΜοναχῶν ὁ ἔχων τὰ Πρεσβεῖα κουρᾶς.
δ) Ἀδελφὸς ὁ ὁποῖος ἔλαβε κατὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων ψήφους καὶ κατετάγη τρίτος κατὰ σειρὰν (ἐπιλαχών), καθίσταται ἀναπληρωματικὸς Ἡγουμενοσύμβουλος. Οὗτος ἀναλαμβάνει καθήκοντα εἰς περίπτωσιν κενώσεως, καθ᾿οἱονδήποτε τρόπον, θέσεως Ἡγουμενοσυμβούλου κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πενταετοῦς θητείας αὐτοῦ.
ε) Ἐκλογαὶ διὰ τὴν ἀνάδειξιν Ἡγουμενοσυμβούλων διεξάγονται τὸ δεύτερον δεκαπενθήμερον τοῦΝοεμβρίου, ἀλλὰ οἱ ἐκλεγησόμενοι ἀναλαμβάνουν καθήκοντα τὴν 1ην Ἰανουαρίου τοῦ ἀμέσως ἑπόμενουἔτους.
στ) Ὁ τρόπος ἐκλογῆς τῶν Ἡγουμενοσυμβούλων πραγματοποιεῖται ὁμοίως μὲ τὸν τρόπον ἐκλογῆς τοῦἩγουμένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ´
ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ἄρθρον 8
Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συνεδριάζει τακτικῶς ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, ἐκτάκτως δέ,ἐφ᾿ὅσον παρίσταται ἀνάγκη καὶ κληθῇ ὑπὸ τοῦ Ἡγουμένου.
Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον προεδρευόμενον ὑπὸ τοῦ Ἡγουμένου, ἀσκεῖ τὴν Διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἰς πάντας τοὺς τομεῖς. Διοικεῖ καὶ διαχειρίζεται τὴν ἐν γένει περιουσίαν αὐτῆς, ἀποδέχεται ἢ ἀποποιεῖται δωρεὰς ἢ κληρονομίας, συνάπτει δάνεια, προβαίνει εἰς ἀγορὰς καὶ πωλήσεις καὶ γενικῶς ἀποφασίζει περὶ πάσης ὑποθέσεως καὶ παντὸς πράγματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τηρουμένων τῶν ὑπὸ τῶν σχετικῶν Νόμωνὁριζομένων.
Ἄρθρον 9
Εἰδικώτερον τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον ἀποφασίζει, προτάσει τοῦ Ἡγουμένου:
α) Περὶ προσλήψεως Δοκίμων,
β) Τῆς κουρᾶς τῶν Μοναχῶν,
γ) Περὶ προτάσεως εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν διὰ τὴν χειροτονίαν τῶν Ἀδελφῶν καὶἀπονομῆς ὀφφικίων,
δ) Περὶ πάσης δαπάνης,
ε) Περὶ προσλήψεως ἐργατικοῦ προσωπικοῦ πάσης εἰδικότητος διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ
στ) Περὶ τοῦ Προϋπολογισμοῦ καὶ Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συντάσσον αὐτούς.
Ἄρθρον 10
Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον συντάσσει τὸν Προϋπολογισμὸν τῆς Μονῆς, τὸν ὁποῖον ὑποβάλλει εἰς τὴν ἹερὰνἈρχιεπισκοπὴν πρὸς ἔγκρισιν.
Ἐπίσης συντάσσει τὸν Ἀπολογισμόν, τὸν ὁποῖον ὑποβάλλει εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν πρὸς ἔλεγχον.
Ἀμφότεροι συντάσσονται καὶ ὑποβάλλονται ἐντὸς τῶν νομίμων προθεσμιῶν.
Ἄρθρον 11
Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Ἡγούμενον:
α) Διὰ τὴν διακίνησιν τῶν κονδυλίων τοῦ Προϋπολογισμοῦ καὶ
β) Διὰ τὴν παράστασιν καὶ ἐκπροσώπησιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐνώπιον πάσης Ἐκκλησιαστικῆς, Πολιτικῆς, Δικαστικῆς καὶ ἄλλης Ἀρχῆς.
Ἄρθρον 12
Τὸ Ἡγουμενοσυμβουλιον τηρεῖ τὰ ἑξῆς Βιβλία:
1. Βιβλίον Πρακτικῶν Ἀδελφότητος.
2. Βιβλίον Πρακτικῶν Ἡγουμενοσυμβουλίου.
3. Πρωτόκολλον εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἐγγράφων.
4. Μοναχολόγιον.
5. Βιβλίον Ταμείου.
6. Βιβλίον κινητῆς περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
7. Κτηματολόγιον Ἀκινήτου Περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ
8. Πᾶν ἕτερον Βιβλίον προβλεπόμενον ὑπὸ τῶν ἰσχυουσῶν διὰ τὰ Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεων.
Ἄρθρον 13
Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω Βιβλία φυλάσσονται εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´
ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
Ἄρθρον 14
α) Δόκιμος Μοναχὸς εἶναι πᾶς ὁ ἐπὶ σκοπῷ ἐγκαταβιώσεως προσερχόμενος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ τελῶνὑπὸ δοκιμασίαν πρὸς κατάδειξιν τῆς βαθείας αὐτοῦ ἐπιθυμίας πρὸς κατάταξίν του εἰς τὴν Μοναστικὴν Πολιτείαν. Διὰ νὰ γίνῃ τις δεκτὸς ὡς Δόκιμος, πρέπει νὰ εἶναι ἐνήλικος, νὰ ἔχῃ ἐκπληρώσει τὰς στρατιωτικὰς ὑποχρεώσεις του ἢ νομίμως νὰ ἔχῃ ἀπαλλαγεῖ αὐτῶν.
β) Ὁ χρόνος δοκιμασίας εἶναι τριετής, δύναται ὅμως οὗτος νὰ συντμηθῇ.
γ) Ἡ πρόσκλησις, ἐπιβλέψις καὶ ἀποπομπὴ τῶν Δοκίμων, ἀνήκουν εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τοῦἩγουμενοσυμβουλίου.
δ) Οἱ Δόκιμοι Μοναχοὶ μὴ ὄντες τέλειοι Μοναχοί, δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν Ἀδελφότητα, οὔτε παρίστανται εἰς τὰς Συνελεύσεις αὐτῆς.
ε) Οἱ Δόκιμοι κατὰ τὸν χρόνον τῆς δοκιμασίας τῶν προσφέρουν διάφορα διακονήματα εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν, συμφώνως πρὸς τὰς ἐντολάς τοῦ Ἡγουμένου.
Ἄρθρον 15
Ὅταν τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Ἡγουμένου κρίνῃ, ὅτι ἐπέστη ὁ καιρὸς τῆς κουρᾶς, ἀναφέρει ἐγγράφως εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, διὰ νὰ παράσχῃ οὗτος τὴν εὐλογίαν Του.
Ἄρθρον 16
Τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον ὀφείλει, ὅπως ἕνα μῆνα πρὸ τῆς κουρᾶς τοῦ Δοκίμου, γνωστοποιήσῃ εἰς αὐτὸνἐγγράφως, ὅτι μετὰ τὴν κουρὰν αὐτοῦ ὡς Μοναχοῦ, ἅπασα ἡ τυχὸν περιουσία του θὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν, συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ εἰδικοῦ Νόμου ὁριζόμενα.
Ἄρθρον 17
Ἡ εἰσδοχὴ οἱουδήποτε προσώπου καὶ ἐγγραφὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν Δοκίμων, θὰ γίνεται κατόπιν ὑποβολῆςἐγγράφου αἰτήσεως, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἀναφέρεται ῥητῶς, ὅτι ἐλευθέρως καὶ ἀβιάστως προτίθεται νὰκαταταγῇ εἰς τὴν Μοναστικὴν Πολιτείαν καὶ ἀποδέχεται τὸν Κανονισμὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἄρθρον 18
Ἀπερχόμενος Ἀδελφὸς ἐκ τῆς Μονῆς, δύναται νὰ λάβῃ μεθ᾿ἑαυτοῦ ἅπαντα τὰ προσωπικά του εἴδη, τὰὁποῖα εἰσήγαγε κατὰ τὴν ἔλευσιν αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἢ ἀπέκτησε μετὰ ταύτην. Ἀπαγορεύεται ἡἐπιστροφὴ ἢ οἱαδήποτε ἀποζημίωσις διὰ μεταβιβασθέντα ὑπ᾿αὐτοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν περιουσιακὰστοιχεῖα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´
ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
Ἄρθρον 19
Ἡ σειρὰ τῶν Μοναχῶν καθορίζεται ἱεραρχικῶς ὡς ἀκολούθως:
1) Ὁ Ἡγούμενος καὶ τὰ Μέλη τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου προηγοῦνται πάντων.
2) Μεταξὺ τῶν κληρικὼν προηγεῖται ὁ κατὰ βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης ἢ ὀφφικίου ἀνώτερος. Ἐπὶ ἴσων προηγεῖται ὁ ἔχων τὰ πρεσβεῖα τῆς χειροτονίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ´
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ
Ἄρθρον 20
α) Οἱ ἐγκαταβιοῦντες Ἀδελφοὶ ὑποχρεοῦνται, ὅπως καθ᾿ἑκάστην συμμετέχουν εἰς τὸν Ὄρθρον, τὸνἘσπερινὸν καὶ τὸ Ἀπόδειπνον, ἐφ᾿ὅσον κατὰ τὴν ὥραν τῶν ὡς ἄνω Ἀκολουθιῶν, δὲν ἔχουν ἀνειλημμέναςὑποχρεώσεις ἐκτὸς Μονῆς ἢ δὲν κωλύονται λόγῳ ἀσθενείας ἢ δὲν καλύπτονται ὑπὸ ἀδείας τοῦ Ἡγουμένου.
Ὁ Ἡγούμενος ὑποχρεοῦται, ὅπως παρακολουθῇ τὴν συμμετοχὴν τῶν Ἀδελφῶν εἰς τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας καὶ ἀναφέρῃ εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον τοὺς συστηματικῶς καὶ ἄνευ ἀποχρῶντος λόγουἀπουσιάζοντας ἐξ αὐτῶν.
β) Ἀδελφὸς προκειμένου νὰ ἀπουσιάσῃ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς περισσότερον τῆς μιᾶς ἡμέρας, ὑποχρεοῦταιὅπως ζητῇ ἄδειαν ἀπὸ τὸν Ἡγούμενον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι´
ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΕΛΛΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Ἄρθρον 21
α) Τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἔχει ἀνυψωθῆ, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς «Συνοδικὸν Παρεκκλήσιον τοῦ τελεῖσθαι ἐν αὐτῷ πάσας τὰς κατὰ τὰ διορισμένα Συνοδικὰς Ἱερουργίας τε καὶ λοιπὰς τιμίας Μυσταγωγίας».
β) Τὰ κελλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προορίζονται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν διαμονὴν τῶν ἐν τῇ ἹερᾷΜονῇ ἐγκαταβιούντων Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καὶ Μοναχῶν, διὰ τὴν στέγασιν τῶν Γραφείων τῆςἹερᾶς Μονῆς, ὡς καὶ διὰ τὸ ἀπαραίτητον βοηθητικὸν προσωπικόν. Ἡ διάθεσις κελλίου εἰς πᾶν ἕτερον πρόσωπον ἀπαγορεύεται.
γ) Ἡ παραμονὴ καὶ διανυκτέρευσις οἱουδήποτε εἰς τὰ κελλία τῶν Ἀδελφῶν ἀπαγορεύεται ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ Ἡγουμένου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ´
ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΙΩΝ
Ἄρθρον 22
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ διατηρεῖ Μετόχια εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀττικῆς, εἴτε εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπικὴν περιφέρειαν εἴτε εἰς τὰς περιφερείας ἄλλων Μητροπόλεων. Ἡ λειτουργία γενικῶς τῶν Μετοχίων ὡς καὶ ἡ διαχείρισιςἀνήκει εἰς τὸ Ἡγουμενοσυμβούλιον.
Ἡ λειτουργία Μετοχίων εἰς ἄλλην Μητροπολιτικὴν περιφέρειαν, προϋποθέτει τὴν κανονικὴν ἄδειαν τοῦἐπιχωρίου Ἀρχιερέως.
Ἄρθρον 23
Διὰ τὰ Μετόχια ἰσχύουν τὰ ἰσχύοντα καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν. Ἀδελφὸς ὑπηρετῶν εἰς Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς συγκαταριθμεῖται εἰς τοὺς ἐγκαταβιοῦντας Ἀδελφοὺς καὶ ἰσχύουν ὡς πρὸς αὐτὸν πάντα τὰ εἰς τὸν παρόντα Κανονισμὸν ὁριζόμενα.
Ἄρθρον 24
Εἰς τὰ Μετόχια μνημονεύεται ἀπαραιτήτως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ὡς κυρίαρχος Ἀρχιερεὺς καὶ ὁἩγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB´
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
Ἄρθρον 25
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἀσκεῖ κοινωνικὴν καὶ φιλανθρωπικὴν δραστηριότητα, ἀναλόγως τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων αὐτῆς.
Συγκεκριμένα:
α) Χρηματοδοτεῖ ἐκδόσεις ἠθικοθρησκευτικοῦ περιεχομένου.
β) Παρέχει σπουδαστικὰς ὑποτροφίας εἰς πτωχούς, ἐπιμελεῖς σπουδαστὰς καὶ μηνιαῖα βοηθήματα εἰςἀναξιοπαθοῦντας, τῶν ὁποίων τὸ ὕψος καὶ ἡ διάρκεια καθορίζονται ὑπὸ τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου,ἀναλόγως τῶν οἰκονομικῶν δυνατοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ´
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Ἄρθρον 26
α) Πᾶς Ἀδελφός, ἔχων ἐξ οἱασδήποτε πηγῆς εἰσόδημα ἴσον τουλάχιστον πρὸς τὴν χορηγουμένην εὐλογίανὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε αὐτῆς δυνατοτήτων, δὲν δικαιοῦται τῆς εὐλογίας (ἐπίδομα).
Λαμβάνει εὐλογίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (ἐπίδομα) καθοριζόμενον ἑκάστοτε, κατὰ τὰς οἰκονομικὰς δυνατότητας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπὸ τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, διὰ τὰς προσωπικάς του μικροανάγκας,Ἀδελφὸς μὴ λαμβάνων ἐξ ἄλλης πηγῆς.
β) Οἱαδήποτε κινητὴ ἢ ἀκίνητος περιουσία ἤθελεν εὑρεθῆ εἰς τὴν κατοχὴν ἀποβιώσαντος Ἀδελφοῦ τινος ἢφέρεται ἐπ᾿ὀνόματί του, περιέρχεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν κατὰ τὰς ἰσχυούσας Διατάξεις.
Ἄρθρον 27
Τὰς προσόδους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀποτελοῦν:
α) Ἡ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀκίνητος κτηματικὴ περιουσία αὐτῆς, συμφώνως πρὸς τοὺς Κώδικας αὐτῆς.
β) Τὰ ἀγορασθέντα ἢ δωρηθέντα ἢ κτισθέντα ἀστικὰ ὡς καὶ ἀγροτικὰ ἀκίνητα.
γ) Αἱ εἰσπράξεις ἐκ πωλήσεως κηροῦ.
δ) Ἐκ διαφόρων δωρεῶν ἢ Κληρονομιῶν ἢ προσφορῶν.
ε) Ἐκ τῶν διαφόρων ἐκδόσεων.
στ) Ἐκ τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς κτηματικῆς περιουσίας.
ζ) Ἐκ τῶν λατομείων: Εἴτε ὅταν ταῦτα λειτουργοῦν, εἴτε ἐκ τῆς λατύπης ἢ ἐπιχωματώσεως τούτων, ὅταν αὐτὰ ἀργοῦν.
η) Πᾶσα ἄλλη πρόσοδος ἐκ νομίμου πηγῆς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ´
ΠΕΡΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Ἄρθρον 28
Ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἔχει στρογγυλὴν σφραγῖδα, ἔχουσα εἰς τὸ κέντρον ἐγχαραγμένον τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶγύρωθεν τὴν ἐπιγραφὴν «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ».
Ἄρθρον 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IE´
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ἄρθρον 29
Ὁ παρὼν Ἐσωτερικὸς Κανονισμὸς συνετάγη συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τοῦ ἄρθρου 39 παρ. 4 τοῦ Ν. 590/77 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ὑπὸ τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, τὸ ὁποῖονἀποτελεῖται ὑπό τοῦ Ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Ῥουμελιώτου καὶ τῶνἩγουμενοσυμβούλων: Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Γρηγοριάδου καὶ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Γιαννακάκη.
Ἄρθρον 30
Πᾶν θέμα μὴ προβλεπόμενον ὑπὸ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, τῆς Νομοθεσίας καὶ τοῦ παρόντος ἘσωτερικοῦΚανονισμοῦ, ῥυθμίζεται δι᾿ἀποφάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου ἐγκρινομένης ὑπὸ τοῦ ΜακαριωτάτουἈρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.
Τροποποίησις τοῦ παρόντος γίνεται κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου, διὰ πλειοψηφίας τῶν Μελῶν τῆς Ἀδελφότητος καὶ ἐγκρίσεως ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.
Ὁ παρὼν Ἐσωτερικὸς Κανονισμὸς ἰσχύει μετὰ τὴν δημοσίευσίν του εἰς τὸ ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Ἐν Ἀθήναις τῇ 15ῃ Αὐγούστου 1982
Ὁ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ῥουμελιώτης
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος ΓρηγοριάδηςἈρχιμ. Βασίλειος Γιαννακάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου