Πέμπτη 4 Απριλίου 2013

ΤΑ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ..

ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΟΥ κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Κ. ΕΙΡΗΝΑΊΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ...
Ο κ. Βαρθολομαίος για άλλη
μια φορά εκτίθεται... 
όπως την επισημαίνει στην εκ 31 σελίδων επιστολήν του ο ίδιος :
Μεταξύ άλλων στην επιστολή υπογραμμίζονται και τα εξής:

5. Χρέος μένον, ἡ ἀναφορά κατ' ἀρχάς εἰς τήν ἡμέραν ἐκείνην, καθ' ἥν ἡ Πανορθόδοξος ἐν Φαναρίῳ Σύνοδος, συγκληθεῖσα, ἀσφαλῶς οὐχί παγιδευτικῶς, ὡς ἁπλῆ Διάσκεψις, τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀναιτιολογήτως, ἀντικανονικῶς καί παρά τά νόμιμα, «ἔτρεψεν» ἑαυτήν κατά βούλησιν ἀρχικῶς εἰς Σύνοδον, ἀλλ' αὐθαιρέτως εἰς Δικαστήριον, καί, ψήφοις ἑπτά ὑπέρ, τεσσάρων κατά (Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Γεωργίας, Πολωνίας) καί τριῶν Ἐκκλησιῶν ἀπουσῶν (Σερβίας, Βουλγαρίας, ΤσεχοΣλαβακίας), δηλαδή οὔτε κἄν τήν στοιχειώδη πλειοψηφίαν ἔχουσα τῶν συναρμοδίων δέκα τεσσάρων Ἐκκλησιῶν, πρᾶγμα, τό ὁποῖον δέν θά ἠδύνατο καί δέν θά ἐδικαιοῦτο νά πράξῃ οὔτε διά παμψηφίας,
6. Ἤχθη, ὡς σύνοδος, τραπεῖσα εἰς δικαστήριον, δικαιοδοτοῦσα καί δικάζουσα, εἰς πρωτοφανοῦς ἀκυρότητος ἀπόφασιν, ὁρίσασαν διά τοῦ ἡμίσεος μόνον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τά κάτωθι:
7. «Ἀνακοινωθέν τῆς ἐν Φαναρίῳ Συνόδου τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί Ἐκπροσώπων αὐτῶν (24/05/2005).
Ἡ Σύνοδος τῶν Προκαθημένων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί Ἐκπροσώπων αὐτῶν (τῶν Ἐκκλησιῶν Σερβίας, Βουλγαρίας καί Τσεχικῶν Χωρῶν καί Σλοβακίας μή δυνηθεισῶν νά ἐκπροσωπηθοῦν), συνελθοῦσα ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Φαναρίου, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τήν 24ην Μαΐου 2005, συνεσκέφθη ἐπί τῆς δημιουργηθείσης ἐπ' ἐσχάτων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Ἱεροσολύμων καταστάσεως, καί κατόπιν μακρῶν διαβουλεύσεων ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν νά ἀπευθύνῃ ἀδελφικήν ἔκκλησιν πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναῖον ὅπως οἰκειοθελῶς ὑποβάλῃ τήν παραίτησιν αὐτοῦ.

Τοῦτο ἐζήτησεν ἡ Σύνοδος μή συνελθοῦσα ὡς δικαστήριον ὡς θυσιαστικήν πρᾶξιν πρός εἰρήνευσιν τῆς Ἐκκλησίας.
Τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. Εἰρηναίου ἀρνηθέντος νά δεχθῇ τοῦτο, ἡ Σύνοδος τῶν Προκαθημένων ἀπεδέχθη ἔναντι τριῶν ἐπεχόντων τήν ἀπόφασιν τῆς πλειοψηφίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων περί ἀποκηρύξεως τοῦ Πατριάρχου αὐτῶν, ὅπερ συνεπάγεται τήν διαγραφήν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Διπτύχων».
8. Ἐνῶ ἐλλείπουν κριτήρια στοιχειώδους νομιμότητος, ὡστόσο ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος «ἐξηκρίβωσε» τήν πλειοψηφίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί υἱοθέτησεν αὐτήν. Διότι οἱ 35 ἐπί 100 δέν ἀποτελοῦν πλειοψηφίαν. Οὔτε ἐγνώριζον τά μέλη τῆς Π.Σ. τήν διέπουσαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων νομιμότητα. Οὔτε ἐγνώριζον, ἄν ἡ δῆθεν πλειοψηφία ἦτο πραγματική καί secundum leges ἤ ἦτο σκευώρημα μικρᾶς μερίδος ἐν φατρίᾳ πρός ἄνομον σκοπόν λειτουργούσης. Οὐδέν περί αὐτῶν διαλαμβάνεται σχετικῶς εἰς ὅποια πρακτικά.
Η εποστολή του κ. Ειρηναίου είχε ως παραλήπτες τους ακόλουθους:

Ἅγιοι Προκαθήμενοι τῶν λοιπῶν Πρεσβυγενῶν
Καί λοιπῶν Πατριαρχείων
Καί τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν:
Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας,
Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας,
Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας, TσεχοΣλαβακίας,


Εμείς έχουμε να πούμε πως τον Ειρηναίο... τον φάγανε μυστικές υπηρεσίες και ...σκοπιμότητες πολλών κρατών...
Αν τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθεί, και φαίνεται πως είναι τότε η κουτσουκέλα των όσων αρχιερεών συνήργησαν, είναι επιεικώς αξιολύπητη! 


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ;


Η εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία ουσιαστικώς εισηγήθη την καθαίρεσίν του, οφείλει να προβή εις δημοσίας εξηγήσεις μετά την απόφασιν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποίαν κηρύσσεται… αθώος ο Ειρηναίος!
Μέγα θέμα ανακύπτει δια το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων μετά την δικαίωσιν του καθηρημένου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πατριάρχου κ. Ειρηναίου, από το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους.
Τούτο διεξήγαγεν έλεγχον δια τα πεπραγμένα των ετών 1999 έως 2005, ήτοι δια την περίοδον κατά την οποίαν ήτο Πατριάρχης ο καθαιρεθείς κ. Ειρηναίος, τόσον εις το Πατριαρχείον όσον και εις την Αγιοταφικήν Αδελφότητα και διεπίστωσεν ότι δεν προκύπτει ούτε υφίσταται αστική και ποινική ευθύνη του τότε Πατριάρχου.

Το Νομικόν Συμβούλιον συνέταξε την απόφασίν του κατά την 14ηνΜαΐου 2011 και εδημοσιοποιήθη μετά από ενάμισυ έτος περίπου. 
Μετά την γνωστοποίησιν της αποφάσεως τόσον Νομικοί κύκλοι του καθαιρεθέντος Πατριάρχου όσον και εφημερίδες, αι οποίαι υπεστήριζον τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κυρόν Χριστόδουλον προέβησαν εις σχόλια, συμφώνως προς τα οποία ο καθαιρεθείς Πατριάρχης είναι θύμα πλεκτάνης και σκευωρίας και κακώς καθηρέθη και επανήλθεν εις τας τάξεις των μοναχών.
Ο «Ο.Τ.» επισημαίνει πως, εάν έχουν «έτσι τα πράγματα», ως τα περιγράφει το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους και τα δημοσιεύματα πολιτικών–κοσμικών εφημερίδων τότε μεγάλας ευθύνας δια την καθαίρεσίν του έχει η εξαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία μετέβη εις τα Ιεροσόλυμα ήλεγξε την κατάστασιν, συνέταξε πόρισμα με βάσιν το οποίον ο Οικουμενικός Πατριάρχης εισηγήθη εις την Διηυρυμένην Σύνοδον του Οικουμενικού Πατριαρχείου την καθαίρεσιν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου.

Ιδιαιτέρως μετά την απόφασιν του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οφείλουν τα μέλη της εξαρχίας, τα οποία μετέβησαν εις τα Ιεροσόλυμα να προβούν εις δημοσίας δηλώσεις σχετικώς με την έρευναν, την οποίαν διεξήγαγον και η οποία ως φαίνεται είναι αντίθετος με τον έλεγχον, τον οποίον διεξήγαγε το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους.
ΠΗΓΗ:http://www.agioskosmas.gr/

Επισης Ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων έχει επισημάνει τα εξής:
«Η καθαίρεση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων από τον Πατριαρχικό του Θρόνου εκκλησιολογικά πάσχει!
Ένας Ιεράρχης, ο οιοσδήποτε Επίσκοπος της πιο μικρής εκκλησιαστικής Κοινότητος, εφόσον έχει κανονική εκλογή, δεν στερείται και δεν εκπίπτει του Θρόνου του παρά μόνον έπειτα από δικαστικές διεργασίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου