Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ ΞΕΣΤΡΑΒΙΣΜΟΝ ...ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η παρακάτω επιστολή που εστάλη προχθές ,δίνει μια πλήρη εικόνα για τα οικονομικά της εκκλησίας που σκανδαλίζουν κυρίως αριστερόπληκτους δημοσιογράφους... Διαβάστε την ...έχει ενδιαφέροντα στοιχεία:

Πρός τόν Ἀξιότιμον κ. Νικόλαον Βουλέλην Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»

Πρωτ. 4937
Ἀριθμ. Διεκπ. 2246
Ἀθήνῃσι 26 Νοεμβρίου 2013

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Περιῆλθε σέ γνώση μας τό δημοσίευμα τῆς Δημοσιογράφου κ. Ἄντας Ψαρρᾶ στήν Ἐφημερίδα σας μέ τίτλο «Ἄβατο στά ταμεῖα τῆς Ἐκκλησίας» (25.11.2013, σελ. 5), στό ὁποῖο ἀναφέρονται χονδροειδεῖς καί εἰρωνικές ἀναφορές τῆς συντάκτριας γιά τήν ἐν Ἑλλάδι
Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία, ἀκόμα καί γιά τόν Θεό. Καθιστοῦν δέ προφανεῖς τόσο τίς ἰδεολογικές δεσμεύσεις καί ἀφετηρίες της, ὅσο καί τήν ἔλλειψη ψυχραιμίας καί γνώσης ἀπέναντι στό ἀντικείμενο τῆς ἔρευνάς της (π.χ. δέν ἔχει κἄν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ νομοθεσία γιά τήν «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» δέν ἀφορᾶ στίς Ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὅρους, οἱ ὁποῖες δέν ὑπάγονται στή δικαιοδοσία της καί ἔχουν δικό τους νομοθετικό καθεστώς) καί, ἐπιπλέον, τήν στόχευσή της, δηλαδή τήν πρόθεση νά προκαλέσει συναισθήματα ἐχθρότητας καί ἀγανακτήσεως στόν ἀναγνώστη ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί θά ἀρκοῦσαν καθ’ ἑαυτές νά καταστήσουν περιττή καί τήν οἱαδήποτε ἐνασχόληση κατά σοβαρό τρόπο μέ τό δημοσίευμα.

Ἐπιθυμοῦμε ὡστόσο νά προβοῦμε στίς παρακάτω παρατηρήσεις, κυρίως πρός πρόληψη τῆς ἀναπαραγωγῆς τέτοιων προχειρόλογων δημοσιευμάτων : 

α. Ἡ τροπολογία ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνει, μέ νεώτερη διάταξη, αὐτό πού ἤδη ἔλεγε ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό 1977 (ἄρθρο 46 πάρ. 4 Νόμου 590/1977, Φ.Ε.Κ. τ.Α´ 146/1977), ὅτι δηλαδή τό Ἑλληνικό Δημόσιο μέσα ἀπό τούς ὑπάρχοντες μηχανισμούς ἐλέγχου του, δικαιοῦται νά διενεργεῖ διαχειριστικούς – δημοσιονομικούς ἐλέγχους στά οἰκονομικά στοιχεῖα ὅλων τῶν νομικῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας μετά ἀπό κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καί τοῦ καθ’ ὕλην ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ἡ τροπολογία ἐπαναλαμβάνει τήν ἴδια ρύθμιση τοῦ Νόμου 590/1977, ἐπειδή προκλήθηκε ἑρμηνευτική ἀμφιβολία ἐάν αὐτή συνέχιζε ἤ ὄχι νά ἰσχύει, μετά τούς νεώτερους Νόμους γιά τούς ἐλέγχους τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων τῶν δημοσίων φορέων, πού δέν περιεῖχαν εἰδική πρόβλεψη γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Ἀκριβῶς ἀντίθετα λοιπόν, ὁ διαχειριστικός ἔλεγχος τοῦ Κράτους στά οἰκονομικά στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβεβαιώνεται καί μέ νεώτερη διάταξη Νόμου. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται σαφές ὅτι ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ἀρνήθηκε ὁποιονδήποτε οἰκονομικό ἔλεγχο, ἀντιθέτως μάλιστα τόν ἐπιδιώκει γιά νά διασφαλίζεται ἡ καθαρότητα καί ἡ νομιμότητα τῶν ἐνεργειῶν Της.

β. Ἡ τροπολογία ἀφορᾶ στούς διαχειριστικούς – δημοσιονομικούς ἐλέγχους καί ὄχι στούς φορολογικούς ἐλέγχους ἀπό τίς ἁρμόδιες Δ.Ο.Υ., Ἐλεγκτικά Κέντρα καί τό Σ.Δ.Ο.Ε., γιά τούς ὁποίους ποτέ δέν χρειαζόταν ἄδεια Ὑπουργοῦ, οὔτε καί τώρα κάτι τέτοιο προβλέπεται.

γ. Διευκρινίζουμε ἐπίσης, γιά τόν σχηματισμό πλήρους εἰκόνας, ὅτι μέ βάση τό ἰσχύον νομοθετικό καθεστώς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπόκειται σέ ἔλεγχο :
i.ἀπό τίς φορολογικές ἀρχές, ὅπως ὅλοι οἱ φορολογούμενοι Ἕλληνες,
ii.ἀπό τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο (νόμοι 1591/1986, 1892/1990, 1943/1991), ὅπως ἰσχύει γιά ὅλα τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
iii.ἀπό τούς Ἐπιθεωρητές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὅπως ἰσχύει γιά ὅλα τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ἄρθρο 46 πάρ. 4 Νόμου 590/1977),
iv.ἀπό τήν Διεύθυνση Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀποτελεῖ ἐλεγκτική ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

δ. Ἡ τροπολογία προβλέπει γιά τούς κληρικούς τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, δηλαδή τήν ἡμιαυτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καί τίς ὑπαγόμενες στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου, ὅτι γιά τήν βαθμολογική καί μισθολογική τους ἀξιολόγηση ἰσχύουν οἱ Κανονισμοί τῶν Ἐκκλησιῶν τους καί ἡ ἀπόδοσή τους στά ἱερατικά τους καθήκοντα θά ἀξιολογεῖται ἀπό τά ὑπηρεσιακά συμβούλια τῶν Μητροπόλεών τους, ὅπως ἀντίστοιχα καί οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι ἀξιολογοῦνται ἀπό τά δικά τους ὑπηρεσιακά ὄργανα.

Αὐτή ἡ πρόβλεψη ὑπῆρχε ἤδη ἀπό τό 2011 στόν Νόμο 4024/2011 (ἄρθρο 7 πάρ. 5) γιά ὅλους τους κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν παραπάνω ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Κρήτης – Δωδεκανήσου), καθώς καί γιά ἰατρούς, διπλωμάτες, δικαστικούς ὑπαλλήλους κ.λπ. Ἐπαναλαμβάνεται καί τώρα γιά τούς κληρικούς τῆς Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου, ἐπειδή ὁ νομοθέτης εἶχε θεσπίσει τό 2011 μία προθεσμία, ὥστε νά ἐκδοθεῖ σχετικό ἐκτελεστικό Προεδρικό Διάταγμα, τό ὁποῖο καί ἐκδόθηκε ἐμπρόθεσμα μόνο γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καί ὄχι γιά τίς παραπάνω δύο Ἐκκλησίες.

Μᾶλλον αὐτονόητη εἶναι ἡ ρύθμιση ὅτι ἡ οἰκεῖα Ἱερά Μητρόπολη θά ἀξιολογεῖ τήν ἀπόδοση τῶν κληρικῶν της στά ἱερατικά τους καθήκοντα –ἐκτός ἐάν τό δημοσίευμα ὑπονοεῖ ὅτι θά πρέπει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία νά ἀρχίσει νά ἀναμειγνύεται στά ἐσωτερικά ζητήματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργανισμῶν καί στήν ἀξιολόγηση τῶν κληρικῶν τους.

ε. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἡ ἀμέσως παραπάνω πρόβλεψη δέν ἀφορᾶ πάντως στίς «διαθεσιμότητες καί κινητικότητες» τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Οἱ διατάξεις γιά τίς ἀναγκαστικές μετατάξεις καί μεταφορές ὑπαλλήλων σέ φορεῖς τοῦ δημοσίου τομέα δέν ἔχουν καμία σχέση μέ τήν βαθμολογική καί μισθολογική τους ἐξέλιξη. Ὁ θεσμός τῆς διαθεσιμότητας καί κινητικότητας ἐξ ἀρχῆς θεσπίσθηκε γιά τούς πολιτικούς δημοσίους ὑπαλλήλους καί ὑπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. καί Ο.Τ.Α. (Νόμοι 4024/2011, 4093/2012) καί ποτέ δέν ἀφοροῦσε στούς κληρικούς, ὥστε νά προβλεφθεῖ, δῆθεν τώρα, κάποια ἐξαίρεση.

Μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά δημοσιεύσετε τήν ἀνωτέρω ἀπάντησή μας στήν ἔγκριτη Ἐφημερίδα σας διατελοῦμε,


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου