Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014

ΟΡΘΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΜΙΜΗΣΗΣ...


Κραυγή αγωνίας για τη Μέση Ανατολή


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  ΜΗΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ!
mosul church on fire
Μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα εις βάρος των χριστιανών της Μέσης Ανατολής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δ α μ α σ κ η ν ό ς  εκήρυξε με σχετική Εγκύκλιό του τον προσεχή Αύγουστο σε μήνα προσευχής υπέρ των χριστιανών της Μέσης Ανατολής και παρήγγειλε να ανπέμπωνται ειδικές δεήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία, τις Παρακλήσεις του Δεκαπενταυγούστου και σε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου.Η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου έχει ως εξής:
           
 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου.
         Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,
         Τά τελευταῖα χρόνια μέ πολλή ἀγωνία παρακολουθοῦμε ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τόν ἀπηνῆ διωγμό πού ὑφίστανται οἱ χριστιανοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπό τούς φανατικούς ἰσλαμιστές, στή Συρία, στήν Αἴγυπτο, στό Σουδάν, στό Ἰράκ καί γενικώτερα στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῶν περιοχῶν αὐτῶν εἶναι λαοί γηγενεῖς, ὅπως οἱ Κόπτες, οἱ Χαλδαῖοι, οἱ Ἀσσύριοι, οἱ Συριάνοι (Ἀραμαῖοι),  πού ζοῦν στόν χῶρο αὐτό χιλιάδες χρόνια. Αὐτό πού δέν ἔκαναν μέχρι τώρα οἱ κατακτητές Ἄραβες ἐπιχειροῦν ἐπ’ ἐσχάτων οἱ φανατικοί ἰσλαμιστές, νά διώξουν τούς χριστιανούς ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες καί νά ἐξαφανίσουν κάθε τί τό χριστιανικό. Μπροστά σ’ αὐτήν τήν τραγική πραγματικότητα δέν μποροῦμε νά παραμένουμε ἀσυγκίνητοι καί ἀδιάφοροι, ἀπολαμβάνοντες τήν δική μας εὐμάρεια καί καλοπέραση.
        Δυστυχῶς, βλέπουμε οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί καί οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου νά σιωποῦν μπροστά σ’ αὐτό τό τρομερό ἔγκλημα. Οἱ διωγμοί τῶν πρώτων αἰώνων σέ βάρος τῶν χριστιανῶν συνεχίζονται καί στόν 21ο. Ὅπως καί τότε, ἔτσι καί σήμερα οἱ χριστιανοί  μέ τό αἷμα τους καί τήν ὁμολογία τους διακηρύσσουν παγκόσμια ὅτι δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν μάρτυρες τῆς πίστεως, πού προτιμοῦν νά θυσιασθοῦν παρά νά χάσουν τήν πίστη τους. Καί ἐμεῖς  δέν μποροῦμε νά μείνουμε βουβοί. Ἡ διαμαρτυρία μας γίνεται κραυγή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.
        Διά τοῦτο, κηρύσσομεν τόν προσεχῆ μῆνα Αὔγουστο τοῦ 2014 ὡς μῆνα προσευχῆς γιά τούς χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί  παραγγέλλομεν ὅπως σέ κάθε Θεία Λειτουργία, στίς Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί σέ κάθε ἄλλη ἀκολουθία τοῦ νυχθημέρου ἀναπέμπωνται εἰδικές δεήσεις ὑπέρ τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί καλοῦμε τούς πιστούς μας νά εὑρίσκωνται σέ ἐγρήγορση προσευχῆς.
 Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
†Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός

ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΜΕΣῌ ΑΝΑΤΟΛῌ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
  •  Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεος σου,  δεόμεθά Σου  ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
  •  Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

  • Ἔτι δεόμεθα, ὑπέρ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ, Ἰράκ, Συρίᾳ, Σουδάν, Μεσοποταμίᾳ καί ἐν πάσῃ τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ ὑπό διωγμόν εὑρισκομένων ἀδελφῶν χριστιανῶν καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν θλιβομένης τε καὶ καταπονουμένης, ἐλέους Θεοῦ καὶ βοηθείας ἐπιδεομένης, εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου καί εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν.

  • Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ τῆς πίστεως ἀδίκῳ καί μαρτυρικῷ θανάτῳ τελειωθέντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ.
  • Ἔτι δεόμεθα, ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεόν, φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.
  • Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεὸς, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως, γενοῦ ἡμῖν Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς· ἐλεήμων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  • το αλμπουμ ΤΩΝ ΑΓΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Με ΚΛΙΚ οι φωτο μεγενθύνονται !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου