Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΓΚΡΙΝΙΕΣ... Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ-ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Στελέχους αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, κατά τό ἐπικρατῆσαν ἔθος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν προσετέθη καί ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Νούντσιος Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello.
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. M. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία ὡδηγήθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Intercontinental, ἔνθα καί κατέλυσεν, τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 29ης ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα.


Ἐν συνεχείᾳ, διεξήχθησαν αἱ συνομιλίαι μεταξύ τῆς ἐκ Ρώμης Ἀντιπροσωπείας καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἶτα δέ ἡ Ἀντιπροσωπεία ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ, καθ’ὅ ὡμίλησε καταλλήλως.
Ἡ ἐκ Ρώμης Ἀντιπροσωπεία ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Δεκεμβρίου, προπεμφθεῖσα ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου